Om oss

Stadgar och protokoll

Föreningen Grävande Journalister (FGJ) är en ideell och partipolitiskt obunden förening med demokratisk grundvärdering som hävdar alla människors lika rättigheter.


FÖRENINGEN GRÄVANDE JOURNALISTER STADGAR 

Senast reviderade vid FGJ:s årsmöte fredagen den 5 april 2019 i Kalmar.§1 Ändamål


Föreningen Grävande Journalister (FGJ) är en ideell och partipolitiskt obunden förening med demokratisk grundvärdering som hävdar alla människors lika rättigheter. Föreningens namn är Grävande Journalister och dess säte är Stockholm, Sverige. Dess syfte är att främja en djupgående och kritisk granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken, att bidra till ett ökat kunskapsutbyte och samarbete journalister emellan samt att arbeta for en god journalistisk etik på detta område.

§2 Medlemskap

Föreningen är öppen för journalister, lärare och forskare inom journalistämnen, journaliststuderande samt pensionerade journalister. Även andra personer som kan dokumentera ett stort behov och intresse av att följa utvecklingen inom den undersökande journalistiken kan, i undantagsfall och efter särskild prövning av styrelsen, upptas som medlemmar. Styrelsen har även en möjlighet att låta redaktioner, företag, utbildningsinstitutioner och andra organisationer som har verksamhet med anknytning till undersökande journalistik teckna stödmedlemskap i föreningen i enlighet med de villkor som styrelsen fastställer. Styrelsen kan också utse hedersmedlemmar. Styrelsen avgör gränsdragningsfrågor för medlemskap.

§3 Medlemsförpliktelser

Medlem ska erlägga fastställd medlemsavgift i föreskriven tid, samt i övrigt uppträda så att hen inte kränker föreningens ändamål. Styrelsen kan utesluta medlem som bryter mot ändamålsparagrafen och som inte uppfyller medlemsförpliktelserna. Utesluten medlem äger dock rätt att överklaga styrelsens beslut till årsmötet.

§4 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls innan april månads utgång. Kallelse till årsmötet ska ske senast sex veckor i förväg. Motioner ska vara styrelsen tillhanda minst tre veckor före årsmöte.

På årsmötet ska följande frågor behandlas: Frågan om mötets stadgeenliga utlysande, styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas rapport, ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsplan, budget, medlemsavgift, arvode till styrelseledamöter, av medlemmarna väckta frågor, val av styrelse, val av Guldspadejury, val av styrelse till stiftelsen Grävfonden, val av revisorer, val av valberedning samt övriga frågor.

Val av styrelse sker enligt följande: ordföranden väljs särskilt, för en period om ett år. Därutöver väljs åtta ordinarie ledamöter och en suppleant, likaledes för ett år. En av ledamöterna väljs särskilt som kassör. Styrelsen ska ha geografisk och yrkesmässig bredd och majoriteten av ledamöterna ska vara reportrar när de utses till sina uppdrag. Vid frånfällen i styrelsen ska valberedningen utse en adjungerad ledamot.

Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant som väljs på ett år i taget.

I Guldspadejuryn sitter sju till nio ordinarie ledamöter som väljs på en period av ett år. En av ledamöterna utses till sammankallande. Juryn som helhet ska ha erfarenhet av att bedöma undersökande journalistik. Beslut om införande eller borttagande av kategori/klass fattas av årsmötet. Styrelsen får i uppdrag av årsmötet att vid frånfällen i juryn för Guldspaden aktivera valberedningen för att utse en ersättare. Förslaget tas sedan upp för beslut i styrelsen som sedan redovisar detta till årsmötet.

I stiftelsen Grävfonden sitter fem ledamöter och fem personliga suppleanter som väljs på en period av två år.

Årsmötet ska utse och entlediga styrelseledamöter och suppleanter till stiftelsen Grävfondens styrelse i enlighet med vad som föreskrivits i stiftelsen Grävfondens stiftelseförordnande.

Årsmötet ska också behandla andra frågor som kan ha aktualiserats med anledning av styrelseledamots avgång eller frånfälle, enligt stiftelsen Grävfondens stiftelseförordnande.

Föreningens två revisorer jämte suppleant väljs på ett år i taget.

Alla individuellt anslutna medlemmar som fullföljt förpliktelserna enligt §3 har närvaro- förslags-, yttrande- och rösträtt på årsmötet och övriga medlemsmöten. Hedersmedlemmar har närvaro-, förslags- och yttrande rätt på årsmötet och övriga medlemsmöten. Stödmedlemmar saknar närvaro- förslags- och yttrande- och rösträtt på årsmötet och övriga medlemsmöten.

Röstning genom fullmakt är inte tillåten. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal i personval skiljer lotten.

§5 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls på styrelsens kallelse eller om revisorerna eller minst en fjärdedel av medlemmarna begär det i skrivelse till styrelsen. Ett extra årsmöte kan enbart besluta i frågor som upptagits i kallelsen, eller omedelbart föranleds av något som där finnes upptaget. Vid det extra årsmötet tillåts medlemmar närvara på distans enligt för vid var tid gällande styrdokument avseende distansnärvaro vid extra årsmöte, som styrelsen beslutar om. Medlem som önskar delta på distans ska senast en vecka innan det extra årsmötet skriftligen anmäla detta till styrelsen.

§6 Styrelsen

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och sekreterare. Den sammanträder på ordförandes, eller om sådant finnes, arbetsutskottets kallelse. En majoritet av styrelsens ledamöter kan också begära att styrelsen sammanträder. Styrelsen är beslutsför när minst fem av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal i styrelsen har ordförande utslagsröst. Styrelsens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Styrelsen utser ansvarig utgivare för Scoop.

§7 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut på två av varandra direkt följande ordinarie årsmöten.

§8 Föreningens upplösning

Beslut om upplösning av denna förening ska behandlas på två av varandra direkt följande möten, varav ett ska vara årsmöte. Vid det första mötet ska samtliga förslag diskuteras. Frågan bordläggs därefter. Nästkommande möte kan med 3/4 majoritet av de närvarande medlemmarna besluta att upplösa föreningen.

Föreningens kvarvarande tillgångar ska tillfalla en fond för undersökande journalistik vars stadgar ska spegla syftet med föreningen Grävande Journalister. Fonden ska förvaltas av för ändamålet särskilt bildad stiftelse. Det sista årsmötet fastställer stadgarna för stiftelsen och väljer den första styrelsen. Stiftelsens stadgar ska spegla syftet och ändamålet med Föreningen Grävande Journalister.

Med dessa stadgar är Grävande Journalister registrerad som ideell förening.