Integritetspolicy

Skapad 2018-05-23, Reviderad 2020-04-29

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Föreningen Grävande Journalister 802014-3833, nedan kallad FGJ, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

FGJ har som syfte att främja en djupgående och kritisk granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken, att bidra till ett ökat kunskapsutbyte och samarbete journalister emellan samt att arbeta for en god journalistisk etik på detta område.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att FGJ ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. FGJ behandlar personuppgifter för att löpande hantera föreningens medlemsregister, för att administrera våra löpande föreningsaktiviteter som Grävseminariet, våra kurser och andra aktiviteter, för att kommunicera med medlemmarna, samt för att hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner som exempelvis medlemsavgifter och kursavgifter. FGJ hanterar också personuppgifter relaterade till tävlingen Guldspaden. Personuppgifterna hanteras för att kunna ta emot och hantera bidrag, för att kunna utvärdera bidrag och utse nominerade och vinnare, samt för att hantera ekonomiska transaktioner som exempelvis avgifter för inlämnande av bidrag till Guldspaden.

FGJ hanterar också personuppgifter gällande våra leverantörer och kunder för att löpande kunna sköta föreningens administration, bokföring och marknadsföring. FGJ hanterar också personuppgifter i samband med utlysning och utdelande av stipendier för att kunna administrera desamma.

FGJ är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla personuppgifter relaterade till:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens konferensverksamhet
 • Deltagande i föreningens kursverksamhet
 • Stipendier
 • Guldspaden
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier


Vilka delar vi personuppgifter med?

FGJ delar personuppgifter endast med parter som föreningen har avtal eller överenskommelser med. Bland annat delas personuppgifter med föreningens leverantörer av medlemsregisterhantering, bokföring och andra administrativa tjänster relaterade till föreningens verksamhet. I varje enskilt fall ska avtalet eller överenskommelsen med tredje part innehålla ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur tredje part kan och får använda sig av personuppgifterna.

FGJ är alltid personuppgiftsansvarig för personuppgifter som har sin grund inom ramen för föreningens verksamhet. Personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land eller utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om FGJ vid enstaka tillfälle måste dela personuppgifter med tredje land kommer den person som uppgifterna berör att informeras om detta.


Hur länge sparas personuppgifter?

FGJ sparar personuppgifter endast så länge det är påkallat med hänsyn till ändamålet. I det fall FGJ bedömer att behandlingen av personuppgifter inte längre är nödvändig raderas uppgifterna.


Vilka rättigheter har du?

Du vars personuppgifter FGJ behandlar har en rad rättigheter som är viktiga att känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. I vissa fall kan du även ha rätt till dataportabilitet av personuppgifterna, även en sådan begäran kan du vända dig till FGJ:s kansli med. Du har också rätt att få personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Till dess personuppgifterna blivit ändrade har du rätt att begära att behandlingen begränsas.

Dessutom har du under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning
 • eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina
 • intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk


Du har rätt att när som helst utöva ovanstående rättigheter. Kontakta FGJ:s kansli med din begäran. Du har också rätt att klaga på FGJ:s behandling av personuppgifter till Datainspektionen. För mer information, besök Datainspektionens hemsida på www.datainspektionen.se.

Har du andra frågor om FGJ:s behandling av personuppgifter, tveka inte att kontakta FGJ:s kansli viamailadressen kansli@fgj.se