Guldspaden Nominerad 2020

Vipeholmsanstalten

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2020 i kategorin Etermedia riks dokumentär Se bidrag: Bidrag (.zip, 443 MB) Kategori Etermedia riks dokumentär Deltagare Randi Mossige-Norheim Thomas Kanger Magnus Arvidson Publiceringsdatum 2020-10-25 Var publicerades jobbet? P1 Dokumentär Sveriges Radio P1

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

- Hur de intagna på sinnesslöanstalten Vipeholm gömdes och glömdes och berövades sitt människovärde - För första gången träder inte bara människorna som tvångsintagits på Vipeholm, och deras anhöriga, fram, utan också människorna bakom de anonyma försökskoderna i kariesexperimentet, vi berättar vilka de var och vad de utsattes för, vi hittar även barn bland försökspersonerna, det yngsta barnet som får sina tänder förstörda av kola är sex år - Vi hittar överläkaren och sjukhuschefen Hugo Fröderbergs okända självbiografi där han ifrågasätter vissa patienters rätt att leva och förespråkar passiv eutanasi, och vi kan visa hur Hugo Fröderbergs människosyn också påverkade den vård hans patienter fick - vi hittar ett hittills okänt hjärnforskningsprojekt, där över tvåhundra hjärnor från patienter på Vipeholm ingår - vi lyfter fram en vit fläck i svensk historia och ger de gömda och glömda människorna på Vipeholm röst och upprättelse, så att såren i tusentals svenska familjer kan läka

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Aldrig tidigare har människorna som var försökspersoner i kariesexperimentet trätt fram, så att vi får veta vilka det var som utsattes för det statliga forskningsexperimentet där de intagna skulle äta stora mängder extra farlig, specialtillverkad kola, så att deras tänder förstördes av karies. Nu får deras anhöriga reda på vad deras syskon/morbröder/farbröder utsattes för, utan att anhöriga tillfrågades. Det har tidigare inte berättats att även barn var försökspersoner i detta experiment, eller i vilket fysiskt skick dessa personer var under experimentperioden Överläkaren och sjukhuschefen Hugo Fröderbergs hjärnforskning, där han lät plocka ut patienters hjärnor efter döden är tidigare inte känd, inte heller hans självbiografi, där han ifrågasätter sina patienters rätt att leva och förespråkar passiv eutanasi. Alla enskilda människoöden och dokument som hittats fyller sammantaget i en vit fläck och ger helt ny kunskap om en plats och en tid där de allra svagaste och det de utsatts för varit gömt ända tills nu

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Jag (Randi) fick reda på att min farbror Inge Torkel Mossige-Norheim fanns med på en förteckning över hjärnor som överläkaren på Vipeholm, Hugo Fröderberg, låtit plocka ut och skicka till Hjärnlaboratoriet i Uppsala. Jag bestämde mig för att kontakta andra anhöriga på förteckningen över hjärnor. Sedan växte researchen, och ledde vidare till oändligt mycket mer än bara hjärnforskningen.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Intervjuer med anhöriga till intagna på Vipeholm. Tillsammans gick vi i detalj igenom deras släktingars journaler och andra dokument från Vipeholm. Intervjuer med fd anställda på Vipeholm. Rätt snart framkom att hjärnforskningen och kariesexperimentet sammanföll i tiden. Alltså var det rätt många patienter som fanns med i hjärnförteckningen som även var försökspersoner i kariesexperimentet, de utsattes alltså för dubbla experiment. För att pussla ihop helheten, och komma i mål måste vi dammsuga tre olika arkiv på dokument: - Arkivcentrum Syd i Lund (här förvaras patientjournaler, obduktionsprotokoll, tandjournaler, röntgenbilder på tänder mm) - Hugo Fröderbergs arkiv med hans egna efterlämnade papper på Universitetsarkivet i Lund (här förvaras bla dokument rörande Vipeholms historia, Fröderbergs egen korrespondens, dokument om hjärnforskningen, Fröderbergs självbiografi mm) - Medicinalstyrelsens arkiv gällande kariesexperimentet, som förvaras på Riksarkivet i Stockholm (här förvaras mötesprotokoll, korrespondens, interna resonemang om hur forskningen ska bedrivas, hur den sk försöksstationen byggs upp, personal, ekonomi, mm) Detaljkunskaperna från intervjuer med anhöriga, samt vittnesmål från fd anställda, samt uppgifterna från ca 152 journaler (rörande patienter som ingick i hjärnforskningen), var sedan grunden för att kunna gå vidare med övriga arkiv. På det sättet blev de övriga arkivens innehåll något lättare att tyda, eftersom vi redan visste så mycket på individnivå. Att knäcka koden för hur man hittar individerna bakom de sk försökskoderna i kariesexperimentet var inte helt lätt, men det gick. 20 000 dokument från de tre arkiven ingår i researchen.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Muntliga källor, alltså intervjuer med anhöriga, fd anställda, forskare, läkare, tandläkare, patologer, intervjuer med mina egna släktingar (min farbror Inge Torkels historia löpte som en röd tråd genom serien) Arkivmaterial från främst tre olika arkiv, där finns bla (allt kan inte nämnas, det blir för mycket!): patientjournaler, Arkivcentrum Syd obduktionsprotokoll, Arkivcentrum Syd tandjournaler, Arkivcentrum Syd årsberättelser 1935-1955, Arkivcentrum Syd inspektionsrapporter 1935-1955, Arkivcentrum Syd Sinnessjuknämndens arkiv, Riksarkivet Statens medicinska forskningsråd, Riksarkivet samtliga dokument rörande kariesexperimentet, Riksarkivet samtliga dokument rörande Hugo Fröderbergs verksamhet, Universitetsarkivet i Lund förteckning över begravda från Vipeholm, Lunds stift filmer (36 mm), foton, plus brev från mitt eget "familjearkiv" uppgifter ur den sk dödboken doktorsavhandlingar rörande bla sinnesslövården akademiska uppsatser rörande sinnesslövården och Vipeholm

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Nej, inga problem.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

De fem delarna bildar en logisk och massiv helhet, så man missar rätt mycket om man inte lyssnar på alla delarna. Möjligen kan man lyssna specifikt på del 2 (Kariesexperimentet och barnen) och del 4 (Överläkaren och döden)

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Satte igång september/oktober 2019 och slutförde arbetet början av november 2020, så ca ett år

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Otroligt starka reaktioner från alla håll (inte bara kollegor), utan framför allt från anhöriga, nu kräver inte bara anhöriga, utan även föreningar för funktionsnedsatta en offentlig statlig ursäkt till alla patienter och deras anhöriga Andra kräver en minnesplats eller ett museum över "det svenska människovärdets historia", och det skulle ligga just på Vipeholm i Lund (som nu är gymnasium) Socialminister Lena Hallengren är djupt skakad över innehållet i serien, och sprider den via Facebook, men har dock ännu inte formulerat någon ursäkt... många anhöriga kan först nu, när de fått kunskap, börjat läka såren i sina familjer, efter syskon som gömts och glömts, och först nu får dessa människor ett slags upprättelse Dokumentärserien, och människorna den handlar om, har nu fått vingar och flyger fritt, och kraften i detta är ännu svår att överblicka.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.