Guldspaden Nominerad 2019

Vita fläckar i P4 Västerbottens nyhetsbevakning

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2019 i kategorin Studentspaden Se bidrag: Bidrag (.zip, 64 MB) Kategori Studentspaden Deltagare Elin Hall Ellen Lundström Publiceringsdatum 2019-06-08 Var publicerades jobbet? Sveriges Radio Medierna i P1

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Små kommuner i Västerbotten hörs sällan i P4:s nyheter I public service-bolagens uppdrag står tydligt att verksamheten ska spegla hela landet. Men om man tittar på kommunnivå, hur mycket hörs då egentligen hela landet i radions sändningar? I vår granskning lyssnade vi på tre månader av P4 Västerbottens nyhetsbevakning. Resultatet visade att det finns stora skillnader i hur bevakningen fördelades mellan länets 15 kommuner. Totalt omfattar undersökningen 922 nyhetssändningar under perioden november 2018 - januari 2019. 74 procent av den kommunspecifika uppmärksamheten i nyheterna i P4 Västerbotten fick Umeå och Skellefteå. Sport- och kulturnyheter rapporterades nästan enbart från Umeå och Skellefteå under perioden. Malå kommun nämndes inte alls i de lokala P4-nyheterna under januari månad. Vännäs, Robertsfors, Vindeln, Bjurholm och Nordmaling gränsar till Umeå kommun men fick ändå inte mycket uppmärksamhet. Bjurholm, den kommun i länet med minst befolkning, förekom sju gånger under de tre månaderna. Endast vid ett tillfälle, i form av ett inslag, var Sveriges Radio på plats. Lycksele, som är den tredje största kommun i länet, förekom 45 gånger i nyhetssändningar under de tre månader vi granskade. Som jämförelse medverkade Umeå 522 gånger under samma period.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vår granskning ifrågasätter Sveriges Radios nuvarande uppdrag att spegla hela landet och är aktuellt i och med det nya sändningstillståndet som kan komma att börja gälla år 2020. På frågan om ökade resurser som det kommande sändningstillståndet utlovar för att kunna nå en bredare nyhetsbevakning i lokala områden svarar Kanalchefen på P4 Västerbotten att de redan uppfyller de krav som finns idag. De kommer att fortsätta på samma sätt och har alltså inga tankar om förbättring. Resultat visar att det finns brister i P4 Västerbottens nyhetsspridning i länet. I de två orter som inte uppmärksammades ofta, Malå och Bjurholm, blev de invånare som vi träffade förvånade över vårt resultat. De som bor i Malå trodde att deras ort åtminstone uppmärksammades fler än noll gånger under januari månad i P4 Västerbottens nyhetssändningar. Resultatet av vår granskning visar att reportrarna i stort utgår från centralorterna Umeå och Skellefteå där redaktionerna är stationerade. Vid vår kategorisering av nyhetsämnen i arbetet visar resultatet exempelvis att sportnyheter från dessa städer nämndes 201 gånger totalt medan resterande kommuner enbart nämndes 10 gånger i sportsammanhang. Vårt granskande arbete om P4 Västerbottens nyhetssändningar är examinerat.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi kommer båda två från små orter i landet och har reagerat på hur sällan dessa nämns i de lokala nyhetssändningarna medan störst fokus läggs på de större städerna. Det väckte ett intresse att undersöka huruvida våra föreställningar stämmer genom att granska en lokal redaktions nyhetssändningar. Vi valde P4 Västerbotten eftersom det är ett län med 15 kommuner med stora skillnader på befolkningsmängd.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

I denna granskning använde vi oss av en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka spridningen i P4 Västerbottens nyhetsrapporteringar. Vi använde excel som verktyg för att kartlägga hur ofta kommunerna nämndes under tre valda månader, vilka kategorier nyheterna tillhörde och hur de förmedlades. Befann sig reportern på plats, var det en telefonintervju eller lästes de upp som ett telegram? Totalt 1448 nyhetsrapporteringar från 922 radiosändningar från november 2018 till januari 2019.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Muntliga källor Matti Lilja, Kanalchef P4 Västerbotten. Anna-Karin Adolfsson, Tjänsteman i kulturdepartementet och ansvarig för public service. Gustav Aspengren, Myndigheten för press, radio och tv. Skriftliga källor Anslagsvillkor från regeringen till Sveriges radio https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3113/eb0a567f-ae95-4cc2-96da-802444bfee8b.pdf Sändningstillståndet från regeringen till Sveriges radio https://www.mprt.se/documents/beslut/tillst%C3%A5nd/13-03013%20regeringsbeslut_sandningstillstand-sr.pdf Gustav Aspengrens rapport: Ett speglingsuppdrag för ett förändrat medielandskap, Myndigheten för press, radio och tv. https://www.mprt.se/Documents/Uppdrag/Speglingsuppdraget%202018/Ett%20speglingsuppdrag%20fo%CC%88r%20ett%20fo%CC%88ra%CC%88ndrat%20medielandskap%202018.pdf?epslanguage=sv Gunnar Nygrens rapport: Vita Fläckar, forskare vid Södertörns rapport Högskola. https://www.mprt.se/Documents/Publikationer/Rapporter/Vita%20fla%CC%88ckar%202018.pdf?epslanguage=sv

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

På Sveriges Radios hemsida fanns det endast en månads nyhetssändningar av de som P4 Västerbotten publicerade. Det var svårt att veta hur vi skulle få resterande ljudfiler från Sveriges Radios arkiv. Vi löste det genom att fjärrlåna filerna manuellt från Kungliga biblioteket i Stockholm. Sedan bad vi en bibliotekarie på vårt universitet att beställa materialet som skickades inom kort. Till vårt arbete i granskningen hamnade vi i nya intervjusituationer vilket gjorde oss nervösa och det blev svårt att tro på våra journalistiska förmågor. Våra lärare gav betryggande råd och påminde oss om att vårt granskningsresultat var viktigt att publicera. Det gav oss självförtroende att genomföra intervjuerna.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

1. Myndigheten för press, radio och tv fick i uppdrag av regeringen att komma med ett nytt förslag som kan gälla tillståndsperioden 2020- 2026. “Nyhetsförmedling och samhällsbevakning ska utgå från olika perspektiv. Händelser ska speglas utifrån olika geografiska, sociala och andra utgångspunkter, även i svagt bevakade områden”. Anna-Karin Adolfsson, tjänsteman på Kulturdepartementet berättade för oss om det nya sändningstillståndet. Vi förstod att vår granskning var aktuell i tiden och att debatten om “vita fläckar” behöver uppmärksammas, så att svagt bevakade områden även får höras i landets nyhetssändningar. 2. Resultatet visar på stora skillnader i hur bevakningen fördelades i P4 Västerbotten. Länets större kommuner, Umeå och Skellefteå fick 74 procent av den kommunspecifika uppmärksamheten i nyheterna. De 13 övriga kommunerna delade på resten. 3. P4 Västerbottens kanalchef ansåg att nyhetsrapporteringen stämde överens med vår kartläggning och hade inga förslag på förändring, trots det eventuella nya sändningstillståndet som skulle ge bättre ekonomiska resurser för landets redaktioner. Istället för att få en större spridning i länet vill han fokusera mer på Umeås olika stadsdelar.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Vecka 4 - 13, 2019, kursperiod 3 till inlämning av granskande projekt till Medier, journalistik och samhälle. 19 mars - 29 maj, tid för reportage till Medierna i P1, Sveriges Radio.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Efter redovisningen av det granskade arbetet vi gjort förklarade lärare och ett flertal journaliststudenter att vårt gräv var viktigt i dagens mediesamhälle som har svagt bevakade områden, “vita fläckar”. I examinationen till det granskande arbetet skrev våra kursansvariga lärare: ”Ni tog er an ett omfattande jobb, och det är väl ingen tvekan om att insatsen har gett resultat. Det är en gedigen kartläggning och ett viktigt journalistiskt arbete. Resultatet kommer fram tydligt i er grafik, och nu ännu bättre i rapporten. Vi hoppas att ni får ut detta i flera medier. Säg till om ni vill ha coachning. Ni har nått kursmålen och vi bedömer att arbetet är väl godkänt. Bra jobbat! Ulrika och Håkan” Petter Bergner skriver om arbetet i sin krönika i Västerbottens-Kuriren. Publicerad 11 juni kl. 17:12 https://www.vk.se/2019-06-11/bergner-medierna-maste-ta-ansvar-for-hela-lanet?fbclid=IwAR322ocYZF35Kpv00fDbCMdN7ssaWELR9jX5iqZjeeYEejQ8MpPix4DggC8 Fråga från en kommunikatör i Storuman efter reportaget hade sänts i Medierna i P1: ”Hej! Jag undrar om man kan få ta del av den fullständiga rapporten/undersökningen om P4 Västerbottens rapportering från kommunerna. Jag är kommunikatör på Storumans kommun i Västerbotten och tyckte inslaget var väldigt intressant, jag skulle gärna ta del av mer material om det finns. Det är en verklighet med medieskugga som jag i allra högsta grad lever i varje dag, någon kontinuerlig granskning eller bevakning av politiken här finns överhuvudtaget inte. Tack för ett bra program!”