Guldspaden Vinnare 2021

Studentbostadsgranskningen

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2021 i kategorin Studentspaden Se bidrag: Bidrag (.pdf, 0.16 MB) Bidrag (.pdf, 21 MB) Hämta alla filer Kategori Studentspaden Vinnare Vilma Stockvall Heino Ollin Adam Fröberg Kajsa Lecander Daniel Dewerud Publiceringsdatum 2022-01-25 Var publicerades jobbet? Göteborgs-Posten

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Granskningen har avslöjat hur ett av Sveriges största studentbostadsföretag (Stiftelsen Göteborgs studentbostäder, SGS) har låtit studenter flytta in i undermåliga och ostädade lägenheter och inte tagit sitt ansvar i frågan. Genom att inte kontrollera varken lägenheternas skick eller slutstädning efter avflyttande hyresgäster har en ond cirkel skapats, där avflyttande hyresgäster struntar i slutstädning och där de nyinflyttade studenterna får flytta in i lägenheter med mögel, ohyra och smuts.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Stiftelsen Göteborgs studentbostäder är det företag som i flera år har försett studenter med boende och lägenheter. Men genom ett metodiskt arbetssätt har vi kunnat kartlägga vad för slags lägenhet du egentligen kan få som student efter flera års köande och i vilket skick dessa egentligen är, något som inte den större allmänheten vetat om innan vår granskning. Granskningen har också lyft de problem som studenterna gång på gång själva anmält till stiftelsen, men som de inte har fått hjälp med. Flera av de studenter vi pratat med har inte känt till sina rättigheter eller skyldigheter som hyresgäster, därav har vår granskning på ett sätt blivit folkbildande i vad man som hyresgäst har rätt till, och vad som är okej och inte okej. Vi har agerat som rösten utåt och uppåt för hundratals nedtystade och missnöjda studenter.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Då vi själva är studenter, uppstod idén till projektet genom rykten vi hört om SGS. Vi hade hört talas om att SGS lägenheter kunde vara riktigt smutsiga och äckliga vid inflyttning, dessutom hade vi fått höra att en person hade fått flytta in i en lägenhet med kackerlackor. Flera medier har uppmärksammat kötiderna till studentlägenheter, ingen har rapporterat om det bristfälliga skick lägenheterna ofta är i. Därför kändes det viktigt att undersöka.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi har använt flera arbetsmetoder i granskningen. 1. Intervjuer (Med våra fyra case, case om temperaturerna, ansvarsintervju och ett flertal intervjuer med experter). 2. Offentlighetsprincipen (Begärt ut handlingar från SGS utan resultat, Anticimex, Miljöförvaltningen, Hyresnämnden och Göteborgs stad) 3. Källdrivning (Vi har haft kontinuerlig kontakt med våra case under arbetets gång och med vissa flertalet intervjuer och samtal. Vi har hela tiden velat ha en god kontakt med våra huvudcase och de som gjort granskningen möjlig) 4. Personresearch (En hel del personresearch har gjorts på SGS styrelse, VD och ansvariga. Här gjorde vi sedan en slags mind-map för att kunna se mer tydligt vem som gör vad på SGS och hur deras liv egentligen ser ut) 5. Fältarbete (I början av arbetet åkte vi och ställde oss utanför SGS hus för att prata med människor/studenter som bor i områdena för att få en uppfattning samt för att hitta case. Vi har även lämnat lappar i brevlådor i SGS hus för att hitta case och för att nå ut till de som inte är med i Facebookgrupperna) 6. Enkäter (Vi har gjort två enkäter som vi skickade ut via Facebookgrupper som finns för de flesta av SGS hus. På så sätt kunde vi snabbt nå ut till just studenterna och resultatet av svar på enkäterna var omfattande. På första enkäten fick vi in 422 svar och på andra enkäten 341 svar) 7. Datajournalistik (Resultatet av enkäterna började vi sedan att lägga in i en egen databas där vi färgkodade och strukturerade upp resultatet. På så sätt fick vi en tydlig bild av vilka problem som studenterna haft eller har, hur många det handlar om samt exakt vilka områden de bor i. Resultatet kunde vi sedan använda i visualiseringar som en karta som visar exakt vilka områden problemen finns i och vilken typ av problem. Detta har vi gjort för att även läsaren ska kunna uppfatta hur många problem det finns inom SGS lägenheter, i stället för att bara presentera med siffror. Vi har också gjort olika cirkeldiagrams-visualiseringar med resultatet) 8. Crowd sourcing (Både när vi gjort enkäterna, lämnat lappar i brevlådor, samt när vi frågade vår omgivning om intressanta case) Alla våra arbetsmetoder har resulterat i ett välstrukturerat arbete och ett väldigt metodiskt arbete. Mot slutet av granskningen har vi gjort två line-by-lines, en av oss själva och en med hjälp av Göteborgs-Posten innan publicering. På så sätt kan vi verkligen säga att vi har faktagranskat och har belägg för allting vi publicerat.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Eftersom SGS inte omfattas av offentlighetsprincipen har vi inte kunnat begära ut någonting från dem. Därför har vi under hela arbetet fått gå omvägar för att ta reda på så mycket som vi kan om SGS. Våra källor har varit offentliga källor, myndighetskällor, muntliga källor och anonyma källor. Vi har begärt ut handlingar från Göteborgs stad, miljöförvaltningen och hyresnämnden för att se om studenternas problem har gått den vägen, men till vår förvåning hade oerhört få gjort det (många har inte ens varit medvetna om att de vägarna finns att gå om man inte fått hjälp med sin lägenhet). På så sätt har våra källor mestadels varit studenter själva som vittnat om problemen i våra enkäter. Men vi har även använt oss av muntliga källor i form av våra fyra huvudcase, samt bett våra case att själva begära ut egna handlingar från deras ärenden från SGS, Anticimex m.m. Vi har haft muntlig kontakt med en jurist på Hyresgästföreningen, en miljöinspektör från Miljöförvaltningen, en skadedjursexpert på Anticimex och VD:ar för andra studentbostadsföretag. Genom att använda många experter har vi kunnat få användbar information och kunnat sätta oss in i ämnet mer.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Det första och största problemet vi stötte på var som sagt att SGS själva inte omfattas av offentlighetsprincipen. Trots att vi var medvetna om detta, testade vi att begära ut hur många felanmälningar som stiftelsen fått in på sina lägenheter under ett år. Vi fick snabbt ett svar att de inte lämnar ut sådant – SGS var alltså mycket väl medvetna om att de inte behöver lämna ut något. Vi försökte gå vägen via kommunen, då flera i SGS styrelse även är kommunpolitiker. Här upptäckte vi snabbt att det också skulle vara en svår väg, eftersom kommunpolitikerna använde sina privata mailadresser även inom kommunen. Vi hade också fått ett väldigt intressant tips från en anonym källa, som gällde VD:n för SGS. Tyvärr kunde vi på grund av tidsbrist inte gå vidare med det tipset. Ett annat problem har varit att vi i mitten av arbetet började undersöka huruvida det SGS gör kunde vara ett lagbrott, men då Hyreslagen är svårtolkad och enligt vår juristkontakt går att tolka på olika sätt var detta svårt att faktiskt kunna belägga. Men även om de inte begår lagbrott kvarstod ändå faktum att SGS har stora problem som studenterna/hyresgästerna blir lidande för.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Grävet består av två delar. Den viktigaste delen är den första delen av grävet: https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/studenter-larmar-om-sgs-l%C3%A4genheter-med-kackerlackor-och-m%C3%B6gel-1.64138032 Här får man följa våra fyra huvudcase som alla har fått flytta in bland olika problem i SGS lägenheter. Den starkaste historien är om Embla som fick en lägenhet fylld med kackerlackor, och som efter många om och men inte ens kunde flytta i sin lägenhet. Gemensamt för alla casen är att de ofta är deras första egna lägenheter, vilka har blivit en stor besvikelse. I första delen av granskningen får även SGS uttala sig och ge sitt svar på varför det egentligen har fått gå till så här. Den andra delen hittar ni här: https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/studenter-i-g%C3%B6teborg-har-problem-med-kalla-sgs-l%C3%A4genheter-1.63983720

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Projektet inleddes i september 2021 och avslutades i januari 2022.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

SGS har själva kommenterat artiklarna på sin hemsida och har startat ett förbättringsarbete https://www.sgs.se/om-sgs/nyheter/artiklar-om-sgs-i-gp?sc_lang=sv-se. GFS (Göteborgs förenade studentkårer) har också hört av sig och ska driva frågan vidare för att förbättra boendesituationen för alla studenter som hyr av SGS, de sitter även i SGS styrelse. De har redan pratat om det på styrelsemötet. Politiker från Miljöpartiet och Liberalerna har hört av sig och vill förändra situationen. Sist men inte minst har Socialdemokraterna tagit fram ett yrkande till SGS där VD:n för SGS ges i uppdrag att återkomma med en lösning på problemen. Granskningen har också väckt starka känslor hos läsarna. Inte bara hos studenter själva utan även från andra människor i äldre ålder som någon gång också bott i SGS lägenheter. Många upplever liknande problem och uppskattade granskningen, de skriver även att de är tacksamma att granskningen gjorts. Göteborgs-Posten skrev även till oss att: ”Granskningen blev en av Göteborgs-Postens mest lästa och engagerande artiklar den veckan. Den fick ovanligt många unga att börja prenumerera, en grupp som dagstidningar vanligtvis har svårt att nå”.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej