Guldspaden Vinnare 2017

Fallet Kevin

”För att ha gått till botten i ett gammalt, uppmärksammat mordfall, där två små pojkar på ett rättsvidrigt sätt pekades ut som skyldiga”.

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2017 i kategorin Etermedia riks Se bidrag: Bidrag (.zip, 1006 MB) Kategori Etermedia riks Vinnare Dan Josefsson Emil Engerdahl Lars Granstrand Johannes Hallbom Jakob Larsson Anna Nordbeck Johan Bjerkner Johan Brånstad Förutom ovanstående deltog följande personer Joe Bentley Tomaz Blanck Ivan Blanco Martin Burström Erik Jägberg Matti Kentrschynskyj Björn Olin Fredrika Svedberg Sven-Åke Visén Publiceringsdatum 2017-05-03 Var publicerades jobbet? SVT

JURYNS MOTIVERING

”För att ha gått till botten i ett gammalt, uppmärksammat mordfall, där två små pojkar på ett rättsvidrigt sätt pekades ut som skyldiga”.

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Kevin Hjalmarssons död i Arvika 1998 ledde till en av Sveriges mest omtalade mordutredningar under de senaste 20 åren. Allmänhetens intresse för utredningen var mycket stort redan 1998 och ett år efter mordet var förundersökningsledaren själv involverad i författandet av en rapport som till synes beskrev utredningsarbetet på ett ganska detaljerat sätt. Polisens beskrivning av utredningen har sedan, sannolikt delvis tack vare att rapporten ligger på nätet, upprepats många gånger i tidningar, radio och teve. 2009 släpptes en forskningsrapport från Karlstads universitet och så sent som hösten 2015 behandlades Kevinfallet i ett entimmesavsnitt av P3 Dokumentär där flera av utredarna intervjuas. En gemensam nämnare för snart sagt all rapportering kring Kevinfallet under de 19 år som gått sedan mordet är att polisens bild av hur utredningen bedrevs har fått stå i det närmaste helt oemotsagd. Det har på så vis närmast blivit en självklar sanning att utredningen tidigt riktade in sig på de båda bröderna som misstänkta, att utredningen tog lång tid därför att pojkarna av psykologiska skäl hade svårt att närma sig vad de gjort sig skyldiga till och att de kände stor lättnad när de efter tio veckors utredning till slut kom med sina detaljerade erkännanden. Dokumentärserien Fallet Kevin avslöjar att bilden som i 19 år förmedlats av Kevinfallet är djupt felaktig. Polisen använde i själva verket kraftigt suggestiva, och enligt vissa debattörer olagliga, förhörsmetoder mot två små barn. Förhören producerade en mängd påståenden från barnen, ofta bevisligen felaktiga. När fallet deklarerades som löst hade inget av barnen erkänt mordet på Kevin. Bröderna hade vidare alibi för den tid då polisen fastställt att Kevin dog.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Fallet Kevin innehåller stora avslöjanden om allvarliga missförhållanden. Hela projektet är produkten av ett stort och avancerat grävprojekt. Se vidare under rubriken för arbetsmetoder.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Dan Josefsson fick julen 2013 ett löst tips av en psykolog som var insatt i riskerna med suggestiva barnförhör och som hade läst polisens rapport om Kevinfallet. Det var framför allt polisens uppgifter om att en fem- och en sjuåring hörts väldigt många gånger i syfte att få dem att ”orka” berätta som fått tipsaren att reagera och han tyckte att någon borde undersöka så att allt verkligen gått rätt till i barnförhören.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi använde traditionella metoder för undersökande journalistisk. Främst många intervjuer med de centrala aktörerna kombinerat med djuplodande research som ibland även omfattade innovativa tekniska lösningar. Exempel på arbetsmetoder: • Vi gjorde omfattande intervjuer med så väl utredarna som bröderna och deras föräldrar. Genom att göra många intervjuer kunde vi exempelvis få förundersökningsledaren att berätta öppenhjärtigt om utredningens problem på ett sätt som han så vitt känt aldrig tidigare gjort i kontakt med journalister. Intervjuerna med andra utredare avslöjade exempelvis att det länge funnits en misstro mot utredningsresultatet också inom polisorganisationen. • När vi inledde intervjuerna med utredarna hade vi bara tillgång till mycket små delar av förundersökningen och visste därför inte mycket om hur polisarbetet bedrivits. Utredarna fick således ge sina versioner utan att vi hade särskilt många kritiska motfrågor att ställa. När vi senare fick tillgång till förundersökningsprotokollet ändrade intervjuerna successivt karaktär och blev mer kritiska. Detta helt enkelt därför att vi nu hade kritiska frågor att ställa. • Genom att bryta isär de omfattande utskrifterna från förhören med bröderna och i sin helhet överföra dem till excel kunde vi systematiskt analysera interaktionen mellan de förhörda barnen och förhörsledaren. På så vis kunde vi avslöja många brister, t ex ledande frågor och andra suggestioner, att förhörsledaren inte sällan släpper frågelinjer som tycks tala för att barnen är oskyldiga etc. Ledande experter på barnförhör använde samma analysmetod och den var oss till stor hjälp. • Genom att överlämna barnförhören till ledande forskare inom barnförhörsmetodik och låta en av dem analysera förundersökningsmaterial kunde vi kvalitetssäkra våra egna slutsatser. • Genom att bygga en specialkonstruerad kartapplikation kunde vi i researchsyfte återskapa och sammanlänka uppgifter från polisutredningen. Detta gällde främst uppgifter från många olika vittnen som sett Kevin röra sig i Dottevik timmarna innan han dog. Med hjälp av denna tekniska lösning kunde vi åskadliggöra Kevins och vittnenas position vid varje givet klockslag och även simulera deras rörelser över tid. Detta ledde i sin tur till att vi kunde avslöja felaktiga påståenden från polisens sida. • En detaljerad genomgång av dagböcker och psykjournaler kompletterade bilden av vad som verkligen hände i mordutredningen. • Vi byggde synnerligen detaljerade tidslinjer i excel. Alla uppgifter från polisutredningen, men också uppgifter som publicerades i media, journaler etc, sorterades kronologiskt. På så vis kunde vi analysera exempelvis hur ett förhör påverkade ett annat, eller hur uppgifter i ett förhör kunde speglas – eller inte speglas – i uppgifterna som journalister fick under den dagliga presskonferensen. • Vi analyserade naturligtvis inte bara förhören med bröderna och deras föräldrar utan samtliga förhör och allt annat utredningsmaterial i hela det omfattande förundersökningsprotokollet. Denna genomgång ledde till flera centrala avslöjanden. T ex den tidigare helt okända uppgiften att bröderna hade alibi från flera personer som var med dem kvällen då Kevin dog, och att de lämnade Dottevik för att åka på fisketur vid en tidpunkt då vittnen uppgett sig ha sett Kevin vid liv. • Genom att gå igenom stora mängder material från nyhetsmedier som bevakade mordutredningen kunde vi systematisera hur den fram till nu gängse bilden av Kevinfallet byggdes upp och även konfrontera utredarna med felaktigheter. • Polisens interna arbetsdokument gav oss viktig kunskap. Exempelvis att utredningens egen tekniker helt avfärdade polisledningens påstående att bröderna flyttat kroppen till fyndplatsen.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Intervjuer med utredare, rättsläkare, bröderna och deras familj, andra personer som var misstänkta och deras familjer samt med Kevins mormor och pappa. Andra källor är förundersökningsprotokollet (inklusive de delar som sannolikt hade benämnts ”slasken” om protokollet organiserats så som sker då ett åtal väcks), videofilmade barnförhör, ljudupptagningar, dagböcker, journaler från sjukhus, socialutredningar (merparten gjorda under 1999), privata bilder, rapporter om Kevinfallet, tidningsartiklar, tv-reportage, radioinslag och forskningsartiklar.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Eftersom förundersökningen var nedlagd hade protokollet aldrig blivit allmän handling på så sätt som i allmänhet sker vid åtal. Sekretessen gjorde det svårt att få tillgång till förundersökningsprotokollet och videofilmerna från förhören med bröderna. Ett klassiskt, och lyckligtvis framgångsrikt, journalistiskt arbete med skyddade källor gjorde att dessa problem successivt kunde lösas. Vi hade också vissa problem med att få personer som blivit förhörda under utredningen att ställa upp och berätta om sina upplevelser. Det fanns på vissa håll en rädsla för att polisen skulle svara med trakasserier mot den som öppet trädde fram och kritiserade utredningen.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Fallet Kevin är en tre timmar lång dokumentär som delats upp i tre entimmesavsnitt, som alltså inte är fristående. Alla delarna är lika viktiga för att tittaren ska förstå det som berättas.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Arbetet med det som skulle bli Fallet Kevin inleddes i november 2015 då vi bestämde oss för att ta fram namnen på de utpekade bröderna och deras familjer. Dessa fanns då så vitt känt inte publicerade någonstans. Dan Josefsson talade med familjen i telefon i slutet av december 2015. Han fick då veta att bröderna betraktade sig som oskyldigt utpekade och att pappa Weine också alltid tvivlat på barnens skuld. Under våren 2016 hade han fortlöpande kontakt med familjen som var oroliga för att deras identitet skulle röjas om de pratade med en journalist. De hade i 18 år upplevt sig leva under hot från okända som eventuellt skulle vilja skada pojkarna. Det första mötet med bröderna och deras pappa var i början av maj 2016 och då framkom så många märkligheter kring utredningen att Dokument inifrån startade granskningen på allvar. Under sommaren formades ett team som under året som följde kom att bestå av sex heltidsarbetande – och ett 10-tal deltidsarbetande - journalister, filmklippare och fotografer som arbetade med produktionen fram till sändning i maj 2017.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Efter att del 1 sänts den 3 maj 2017 kom brödernas advokat in med en begäran om att förundersökningen skulle återupptas så att hans klienter kunde avföras och rentvås från brottsanklagelserna. Två dagar innan andra avsnittet sänds meddelade chefsåklagaren i Karlstad att han beslutat återuppta förundersökningen. Serien har rönt mycket stor uppmärksamhet. Efter andra avsnittet intervjuades hovrättspresidenten Fredrik Wersäll i Ekots lördagsintervju (2017-05-13) och han sa där att det stred mot alla FN- och EU-konventioner som Sverige ratificerat att överhuvudtaget peka ut någon som skyldig till ett brott utan att denne fått en rättegång och hjälp med försvar – och att detta självklart även gäller barn. Det är vår förhoppning och tro att Fallet Kevin på längre sikt kommer att öka medvetenheten om de stora riskerna som är förenade med att förhöra barn på ett felaktigt sätt.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Det har inkommit två anmälningar till Granskningsnämnden gällande Fallet Kevin. De är i skrivande stund föremål för behandling av nämnden.