Nyheter

Elstödet - FGJ starkt kritisk till sekretess

13 January 2023
Tillbaka

Det är med förvåning som Föreningen Grävande Journalister (FGJ) tagit del av regeringens förslag att elstödet ska sekretessbeläggas.

                                                                                                                

UTTALANDE                                                                                                                                                                

Stockholm 230113                                                                                                                                   

 

Elstödet - FGJ starkt kritisk till sekretess

Föreningen som representerar ett tusental av landets grävande journalister är starkt kritisk till förslaget som innebär att statliga utbetalningar av uppemot 55 miljarder kronor kommer att ske utan insyn från allmänheten. 

FGJ anser att detta är orimligt.

Totalt har 55 miljarder kronor öronmärkts för att kompensera hushåll och företag för ökade elkostnader. Det rör alltså utbetalningar motsvarande 5 500 kronor per svensk som enligt lagförslaget kan komma att betalas ut utan att vare sig konsekvenser, eller rättviseaspekter, ska kunna underställas en normal journalistisk granskning.

Denna orimlighet har också påtalats av lagrådet som betonat att rätten att ta del av allmänna handlingar är en av grundstenarna i det demokratiska statsskicket. Trots att lagrådet kraftfullt argumenterat mot hemlighållandet har dock regeringen valt att gå vidare med ett lagförslag som innebär att utbetalningarna av elstöd beläggs,med sekretess. I propositionen föreslår regeringen dessutom att sekretessen ska gälla under 20 år.

Vidare föreslås att omvänt skaderekvisit ska gälla för uppgifterna. Det är den starkaste sekretessgraden vilket i praktiken innebär att uppgifterna om statens utbetalningar kommer att undanhållas från journalistisk granskning under överskådlig tid. 

Vi vänder oss mot argumentet att uppgifter om elförbrukning skulle vara integritetskänsliga eftersom de i någon mån ändå är offentliga via källor som Boverket och kommunala elnätsbolag.

Denna brist på insyn och öppenhet oroar även FGJ på ett övergripande plan. Den transparens som är grundstenen i det svenska statsskicket måste värnas och försvaras. Det är därför särskilt oroande att regeringen väljer att bortse från lagrådets invändningar och istället lägger ett förslag som försvårar - till och med omöjliggör - insyn och journalistisk granskning av ett kontroversiellt lagförslag som berör en stor del av svenska folket, och som dessutom föregåtts av en bred och mycket intensiv samhällsdebatt.

Föreningen Grävande Journalister samt

Arrangörerna Gräv 2023 Karlstad

Foto: Emma-Sofia Olsson