Guldspaden Nominerad 2017

Allra-skandalen

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2017 i kategorin Storstadstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 8 MB) Bidrag (.zip, 8 MB) Hämta alla filer Kategori Storstadstidning Deltagare Joel Dahlberg Daniel Kederstedt Förutom ovanstående deltog följande personer Frida Sundkvist. Frida Bratt. Peter Alestig. Johanna Cederblad. Sara L Bränström. Publiceringsdatum Huvuddelen av grävet publicerades mellan 30 januari och början av april. Publicering av uppföljande artiklar pågår fortfarande. Var publicerades jobbet? SvD Näringsliv

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Grävet avslöjade hur Allra kunde mångdubbla sina vinster i PPM-förvaltningen genom att investera spararnas pengar i komplicerade finansiella produkter med mycket höga avgifter. Detta var möjligt genom att Allra använde ett eget kapitalmarknadsbolag i Dubai för att förmedla sina affärer. Samtidigt visade grävet att bolagets undermåliga fondförvaltning, enligt SvD:s beräkningar, kostat spararna miljarder. Här nedan följer några av de viktigaste avslöjandena i grävet: 1: PPM-jättens dolda avgifter. Tungviktare som förre justitieministern Thomas Bodström, förra näringslivsbasen Ebba Lindsö och styrelseproffset Meg Tivéus sitter i styrelsen för det svenska pensionsbolaget Allra. Det hindrar inte att kunderna blir bortdribblade, och det handlar om miljardbelopp. PPM-förvaltaren Allra, med 130 000 kunder med sammanlagt cirka 18 miljarder kronor i fyra PPM-fonder, säger sig erbjuda ”bra pensionsfonder” som är ”långsiktiga vinnare”. Jämfört med likvärdiga fonder är resultatet mycket svagt. Allras genomklappning inom fondförvaltningen har, enligt SvD:s beräkning, kostat spararna miljarder. 2: Allra-toppar i norsk finansskandal. Tre personer i Allras högsta ledning har tidigare arbetat tillsammans i förvaltningsbolaget Oak Capital, som fastnade i en tillsyn som den norska finansmyndigheten Finanstilsynet genomförde 2013. I rapporten skriver Finanstilsynet bland annat att ”Företaget har begått allvarliga och systematiska brott mot kraven på god affärssed … Filialen och dess samarbetspartners verkar ha satt sitt eget intresse om hög intjäning framför kundernas intressen”. Två av Allras nuvarande chefer har uttalat sig i rapporten. Oak Capital tvingas ersätta några av kunderna och lade i samband med detta ned sin norska verksamhet. 3: Storvinster i Allras hemliga bolag i Dubai. Allra driver sedan oktober 2015 ett kapitalmarknadsbolag i Dubai, med hemlig verksamhet. Bolaget står för en stor del av koncernens vinst. Vad bolaget sysslar med vill Allras ledning inte berätta, annat än att det rör sig om ”värdepappershandel, analystjänster och därmed förenliga tjänster”. Allra redovisar inte resultat för dotterbolaget, men enligt vd Alexander Ernstberger har Dubai-bolaget en omsättning på cirka 100 miljoner kronor. Senare ska det visa sig att bolaget under 2015 och 2016 gjort vinster på cirka 170 miljoner kronor, vilket är över hälften av Allras hela vinst. Vd för dotterbolaget i Dubai är Ewran Mersin, en expert på så kallade strukturerade produkter. Mersin har tidigare bland annat arbetat på investmentbanken Merrill Lynch samt svenska Oak Capital. Extremt höga avgifter i strukturerade produkter var det som låg bakom Finanstilsynets skarpa kritik mot Oak Capital. 4: Allras planerade börsnotering avbryts. Som en direkt följd av uppgifterna om Allras kopplingar till Oak Capital, hoppar bolagets ordförande Ebba Lindsö av och den börsnotering värd cirka 2 miljarder kronor som planerats under våren har avbrutits. 5: Allra-duo plockade ut 100 miljoner. Allras två huvudägare Alexander Ernstberger och David Persson gjorde 2012 en privat affär med huvudägaren i det kritiserade finansbolaget Oak Capital. Affären ledde till en vinst för Allra-duon på 100 miljoner kronor. Ernstberger och Persson hade tidigare låtit Oak Capital placera många hundra miljoner kronor ur Ernstberger/Perssons egna PPM-fonder i komplicerade finansiella produkter med mycket höga avgifter. Detta var lönsamma affärer för Oak, mellan maj 2011 och december 2012 gjorde bolaget en vinst på 230 miljoner kronor. Senare under 2012 sålde Ernstberger och Persson 8 procent av sitt ägarbolag Supero till Oak Capitals huvudägare Mattias Bengtsson. Det genererade en vinst på 50 miljoner kronor vardera för Alexander Ernstberger och David Persson.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Grävet om PPM-förvaltaren Allra innehöll en serie avslöjanden av tidigare okända förhållanden kring en av PPM-systemets största aktörer samt premiepensionens funktion i stort. Genom ett stort antal intervjuer med personer i finansbranschen samt tidsödande genomgång av årsredovisningar från ett 15-tal bolag lyckades journalisten visa hur Allra via komplicerade finansiella transaktioner med utländska dotterbolag kunde plocka ut 100-tals miljoner kronor vinst. Samtidigt har Allras fondavkastning fallerat, och spararna gått miste om stora summor pengar. Grävet visade också på en tidigare ouppmärksammad brist på kontroll inom premiepensionen. Granskningen har varit en direkt orsak till den stora omdaning av hela PPM-systemet som nu påbörjats. Åklagare bedriver även, sedan i våras, en brottsutredning kring verksamheten i både Allra och Oak Capital.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

SvD hade fått ett par allmänna tips från personer i den svenska fondbranschen om att ”titta på Allra”. Tipsen innehöll inget specifikt utan endast en uppmaning att syna Allra. Mot bakgrund av att Allra då hade 130 000 PPM-sparare som tillsammans hade cirka 18 miljarder kronor i tillgångar i fyra fonder gjorde journalisten Joel Dahlberg en granskning av fondernas utveckling och jämförde med likvärdiga fonder. Resultatet visade att fondernas avkastning, med tanke på inriktning och innehav, var så låg att man kunde misstänka att pengar på något sätt ”läckte” ur fonderna. Ganska tidigt arbetade journalisten även efter hypotesen att personerna i bolagets ledning knappast kunde låta sig nöjas med de intäkter som PPM-förvaltning normalt genererar. För att få marknadsföra en fond inom PPM-systemet måste fondbolaget nämligen erbjuda spararna stora rabatter på fondavgiften. Ett exempel på en sådan person var en av dotterbolagscheferna i Allra, som tidigare arbetat på en amerikansk investmentbank i London. Under ett år, när han deklarerade i Sverige, hade han en inkomst på över 10 miljoner kronor.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Till att börja med gjordes beräkningar i Excel av Allra-fondernas utveckling månad för månad och år från år. Det jämfördes därefter med ett antal andra fonder med liknande inriktning. Efter den första artikeln om Allra-fondernas avkastning fick journalisten många tips och det var svårt att följa upp dem alla. De första veckorna ägnades därför, bland annat, åt att systematiskt kartlägga Allra-koncernens olika bolag, personerna i ledning och styrelse samt bolag som de tidigare varit engagerade i. Det gjordes via årsredovisningar, sökningar i bolagsregister samt intervjuer med personer som tidigare arbetat med de aktuella personerna.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

I den inledande fasen om Allra-fondernas utveckling användes uppgifter från de olika fondernas fondrapporter och fondbolagens hemsidor. De uppgifterna bearbetades därefter i Excel. Ganska tidigt var det uppenbart att huvudspåret i Allra-grävet gällde bolagets hantering av spararnas pengar samt personerna bakom bolaget. Nästan alla nyhetstips om Allra och dess ledning byggde på löfte om anonymitet vilket gjorde att uppgifterna behövde bekräftas antingen via dokument eller från de berörda personerna i Allra. En annan viktig källa var Pensionsmyndigheten, som gav löpande information om utredningen kring Allra.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Grävande i finansbranschen är generellt besvärligt eftersom ”alla känner alla”. En person uttryckte det som att ”man vet aldrig vem som kan bli ens nästa arbetsgivare”. Det betyder att det är väldigt svårt att få källor att ställa upp med namn, vilket i sin tur betyder att man antingen måste skaffa flera av varandra oberoende källor som bekräftar en uppgift eller hitta dokument som kan styrka den. Det lyckades vi med i många fall, men det fanns också viktiga uppgifter som förblev opublicerade på grund av att uppgifterna inte gick att bekräfta. Arbetet med att spåra pengarna i en central företagsaffär från 2012 var särskilt besvärlig eftersom upplägget i den affären var ämnat att vilseleda myndigheter och andra intressenter. En annan svårighet var att en central del av granskningen rörde Allras dotterbolag i Dubai och här är möjligheterna att få ut uppgifter mycket begränsade. En bit in i granskningen påbörjade emellertid både Pensionsmyndigheten och bolagets revisor Deloitte egna granskningar av Allra, vilket gjorde att nya detaljer om bolagets verksamhet kom i dagen. Allra beslutade sig för att bemöta SvD:s uppgifter på en egen blogg, där de trots bevis från SvD försökte visa en verklighet som inte stämde.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

1: Sparare bortdribblade i kändistätt pensionsbolag. https://www.svd.se/sparare-bortdribblade-i-det-kandistata-pensionsbolaget 2: Tre PPM-toppar inblandade i norsk finansskandal. https://www.svd.se/tre-ppm-toppar-inblandade-i-norsk-finansskandal 3: Allra-duo plockade ut 100 miljoner. https://www.svd.se/allra-duo-plockade-ut-100-miljoner

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Huvuddelen av arbetet skedde mellan mitten av januari och mitten av mars. Den 16 mars fattade Pensionsmyndigheten beslut om att avregistrera Allras fonder i premiepensionen och granskningen gick in i en ny fas. Under de två månaderna som granskningen var intensiv arbetade Joel Dahlberg drygt halvtid med Allra-granskningen.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Reaktionerna har varit väldigt många. Här följer ett urval. Reaktioner från myndigheter och näringsliv först, därefter reaktioner från andra medier. (se även ppt för detta och mer om grävet) 9 februari: Ordförande Ebba Lindsö lämnar sitt uppdrag i Allra. Orsaken till avhoppet, enligt uppgifter hon lämnade i en intervju i Dagens Industri, var SvD:s frågor till Lindsö om det faktum att tre höga chefer på Allra hade ett gemensamt förflutet på Oak Capital. Några dagar senare lämnar även Thomas Bodström Allras styrelse. 14 februari: Pensionsmyndigheten beslutar om köpstopp i Allras fonder. Detta var den första reaktionen från myndighetshåll och det skedde två veckor efter den första artikeln. Enligt Pensionsmyndigheten var köpstoppet en direkt följd av uppgifterna i SvD om att tre chefer på Allra hade ett gemensamt förflutet på Oak Capital. Pensionsmyndigheten beslutade också att starta en egen granskning av Allra. 16 februari: Banken SEB beslutar att avbryta arbetet med att börsintroducera Allra. Priset vid börsintroduktionen indikerade ett värde på Allra på 2 miljarder kronor. 22 februari: Flera stora försäkringsbolag, bland annat Skandia och Länsförsäkringar, beslutar att upphöra med sin marknadsföring av Allras fonder. 16 mars: Allras revisor Deloitte lämnar in en polisanmälan mot bolaget angående trolöshet mot huvudman. 16 mars: Pensionsmyndigheten kastar ut Allras fonder ur PPM genom ett beslut att avregistrera bolagets fonder. Beslutet kommer efter att SvD tidigare samma dag publicerat uppgifter om Allra-ägarnas affär med Oak Capitals huvudägare. Samtidigt lämnar myndigheten in en polisanmälan mot fem personer i Allras ledning. Det misstänkta brottet är trolöshet mot huvudman. Polisanmälan bygger på den utredning Pensionsmyndigheten inledde efter SvD:s artiklar om Allras verksamhet i Dubai samt Allras kopplingar till Oak Capital. I en inlaga till tingsrätten tio dagar senare skriver Pensionsmyndigheten att ”När det framgår att Dubaibolaget gjort spektakulära vinster på fondens och pensionsspararnas bekostnad, vilket stod klart efter genomgång av det material som erhölls i februari och mars 2017, så blev transaktionerna med Oak Capital av omedelbar betydelse som komponent i beskedet att avregistrera Allras fonder och säga upp avtalet”. 21 mars: Åklagare inleder en förundersökning angående misstänkt trolöshet mot huvudman i Allra. Förundersökningen har sedan dess utvidgats till att även gälla Oak Capital. Ett antal icke namngivna personer har under våren och sommaren delgivits misstanke om brott. 23 mars: Statsminister Stefan Löfven kräver en kraftig bantning av premiepensionen. 4 april: Ebba Lindsö får sparken från posten som ordförande i Sjätte AP-fonden. 1 juni: Pensionsmyndigheten presenterar förslag om en kraftig bantning av antalet fonder i PPM. Förslagen har stöd av riksdagens pensionsgrupp. Förslaget bygger på ett uppdrag som myndigheten fick av regeringen efter SvD:s avslöjanden om Allra. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll förklarar också för SvD att granskningen av Allra har varit central i att få en överenskommelse om PPM-fonderna på plats. Samtidigt tillsattes en snabbutredning som ska titta på förutsättningarna för ännu större förändringar av premiepensionen. PPM-systemet görs därefter om genom att 300 PPM-fonder, av cirka 840, rensas bort efter granskningen. Thomas Bodström petas från rollen som landshövding i Stockholm – innan han ens hinner tillträda pga sina kopplingar till Allra. Reaktioner från kollegor: I princip alla svenska medier har haft en omfattande rapportering om Allra och i vissa fall har man genererat egna nyheter. Intresset tog fart i samband med att Ebba Lindsö hoppade av som ordförande. När Pensionsmyndigheten beslutade om ett köpstopp fick granskningen på nytt stor spridning och har refererats och kreddats flitigt i medier.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.