Guldspaden Vinnare 2023

Rättsskandalen Olof Palme

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2023 i kategorin Bok Kategori Bok Vinnare Gunnar Wall Publiceringsdatum 2023-09-26 Var publicerades jobbet? Bokförlaget Semic

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Granskningen avslöjade att Palmeåklagaren Krister Peterssons utpekande av Stig Engström som statsministermördare var illa grundat och att Engström sannolikt var oskyldig. Granskningen avslöjade också att utredarna som arbetade under den siste Palmeåklagaren gjort mycket ambitiösa försök att kartlägga en möjlig mordkomplott bakom dådet, att de hade särskilt fokus på det svenska Stay Behindnätverket och att de inte kunde avfärda en sådan mordkomplott när de till sist valde att peka ut Stig Engström. Granskningen innefattade också en egen uppföljning av flera trådar som pekade på en möjlig mordkomplott, trådar som utredarna börjat kartlägga men där de till sist gett upp - inte minst på grund av att andra myndigheter inte gett dem den hjälp de hoppats på.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Granskningen är resultatet av ett mycket omfattande arbete från min sida. De slutsatser som kommit fram lägger till väsentlig information om utredningen av mordet på Olof Palme och den visar också att nedläggningen av utredningen med utpekandet av en avliden person har dimensioner som gör det befogat att tala om en rättsskandal.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Ursprungsidén uppstod i februari 2020 när Krister Petersson meddelade att han planerade att senare under året lägga ner Palmeutredningen i samband med att han presenterade en lösning. Då visste jag inte vilken lösning han skulle presentera, men däremot visste jag att jag var en av de journalister som var mest kvalificerad att göra en granskning av den lösningen, oavsett vilken den skulle vara. Jag har bevakat Palmeutredningen journalistiskt sedan 1987 och skrivit flera tidigare böcker i ämnet.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Jag intervjuade ett stort antal personer. Jag tog också del av mycket stora mängder förundersökningsmaterial som i och med utredningens nedläggning inte längre omfattades av förundersökningssekretess. Jag gick tillbaka till litteratur och tidigare journalistik i ämnet. Jag kunde också använda mig av mitt omfattande personliga arkiv med uppgifter från och kring utredningen som jag byggt upp sedan tidigare. Och slutligen hade jag god hjälp av ett omfattande kontaktnät med personer inom rättsapparaten, journalister och andra intresserade medborgare. Ett av forumen för dessa kontakter har varit min personliga blogg - Gunnar Walls blogg - där det under de senaste åren publicerats tusentals kommentarer från olika personer om aktuella aspekter av Palmeutredningen och särskilt om utpekandet av Stig Engström.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Jag intervjuade Krister Petersson själv kort tid innan han gick i pension (mig veterligt den mest utförliga intervju som gjorts med honom om utredningen) och även de flesta som ingick i polisens Palmegrupp under Peterssons tid som förundersökningsledare. I övrigt intervjuade jag poliser som tidigare arbetat med utredningen, vittnen, personer som känt Stig Engström och personer med anknytning till uppslagen om Stay Behind. Andra viktiga källor var förundersökningsmaterial som blivit tillgängligt efter utredningens nedläggning. Alla källor beskrivs i en omfattande notapparat.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

En svårighet var att det förundersökningsmaterial som lämnades ut från utredningen ofta var hårt maskat på grund av andra sekretessregler än förundersökningssekretess. De poliser som arbetat med utredningen kunde också ibland vara obenägna att gå in på detaljer därför att de, trots reglerna om meddelarfrihet, kunde känna sig osäkra på vad de hade rätt att berätta. Ett tredje problem var att det material som var eller kunde vara relevant för mitt arbete var oerhört stort. Och ett fjärde problem var att min research mestadels handlade om händelser som utspelats för flera årtionden sedan vilket gjorde att personers minnesbilder inte alltid var tillförlitliga. Det första problemet kunde ibland lösas genom att jag kunde jämföra olika versioner av samma dokument, alltså där maskningarna gjorts på olika sätt. Det var också möjligt att delvis se genom sekretessen genom att noga analysera den information jag faktiskt fått ut. När inte det gick fick jag jämföra de maskade dokumenten med annat material eller intervjua relevanta personer. Det andra problemet fick jag bearbeta genom att fråga olika personer om samma sak och genom att visa att jag behandlade mina källor på ett seriöst sätt. Det tredje problemet löste jag så långt jag kunde genom att avgränsa mina frågeställningar. Och det fjärde problemet löste jag så långt det gick genom att jämföra olika källor som handlade om samma sak och att vid behov vara försiktig i mina slutsatser.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

En av de viktigaste delarna i boken är min genomgång av varför bevisningen mot Stig Engström vid närmare betraktande är mycket svag. Jag går särskilt igenom argumenteringen om att han inte skulle ha varit synlig som vittne på mordplatsen och visar att den argumenteringen inte håller. En annan central del är den omfattande genomgången av vittnesuppgifter som pekar på att det framför allt under mordkvällen ser ut att ha förekommit en organiserad övervakning av Olof Palme. En tredje del är att jag visar att det finns obesvarade frågor kring den hypotes om Stay Behind som utredarna kämpade med.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Projektet inleddes i februari 2020 och avslutades sommaren 2023. Under den tiden arbetade jag med projektet åtminstone på halvtid, ofta mera.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

De största konsekvenserna av avslöjandet hittills har varit att personer i de miljöer som intresserat sig för mordet på Olof Palme har fått tillgång till ny väsentlig information som de inte haft tidigare - och att inte minst jag själv fått ordning på en del av de frågetecken jag tidigare haft. Jag tror också att avslöjandet kan bidra till att lägga grunden för ett eventuellt framtida beslut att återuppta mordutredningen.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Avslöjandet har hittills fått begränsat genomslag i traditionella nyhetsmedier. I samband med att boken kom ut publicerade Expressen ett uppslag kring ett enskilt inslag i boken och slog också upp nyheten på förstasidan. I övrigt har uppmärksamheten kring boken framför allt varit i sociala medier där jag bland annat medverkat i ett antal längre intervjuer.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.