Guldspaden Nominerad 2023

När socialen får dig vräkt

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2023 i kategorin Magasin Se bidrag: Bidrag (.pdf, 9 MB) Kategori Magasin Nominerade AnnaKarin Löwendahl Förutom ovanstående deltog följande personer Tomas Ohlsson, foto. András Frimmel, layout. Johan Sjöholm, arbetsledning. Publiceringsdatum Print 29 november 2023, webb 1 december 2023. Var publicerades jobbet? Hem & Hyra

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Vi kan visa ett omfattande slarv där landets socialtjänster återkommande missar att betala in klienters hyror i tid. Var femte kommun som lovat att sköta folks hyresinbetalningar har de senaste åren missat just detta. Socialtjänsten i Göteborg medger att det hänt 40 gånger. Effekten blir att folk vräks, eller får anmärkningar hos hyresvärden som försämrar deras chans till ett tryggt hem. Slarvet orsakar psykiskt lidande för personer som hotas av vräkning just när de kommit på fötter. Vi har även hittat hyresmissar i kommuner som inte säger sig känna till några förseningar alls, samt i kommuner som medgett missar men inte känner till de fall vi lyfter fram. Mönstret tyder på ett betydande mörkertal inom en aningslös myndighet. Vi kan visa att socialtjänster underlåter att registrera hyresmissar, trots lagkrav om motsatsen. Granskningen avslöjar ett utbrett systemfel i vårt yttersta skyddsnät med katastrofala konsekvenser för utsatta människor som har små möjligheter att kräva sin rätt.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Hem & Hyras granskning avslöjar hur människor i samhällets yttersta marginal inte bara går miste om hjälp de har rätt till. Tvärtom hotar socialtjänstens slarv att tvinga ut dem i hemlöshet och förstöra deras boendechanser för lång tid framöver – tvärtemot stödets syfte. Ingen har tidigare granskat omfattningen av det här systemfelet. Sekretessen inom socialtjänsten är stark och offren i vår granskning är fortsatt beroende av socialkontoren vi skärskådar. Baserat på expertkunskap om bostadsmarknadens svagheter har Hem & Hyra kartlagt hur socialtjänstens slarv underminerar hjälpen till de mest utsatta. Genom att bygga en egen databas av kommunernas uppgifter, och ställa deras version mot vår egen parallella granskning, avslöjar vi en betydande svaghet i vårt gemensamma välfärdssystem som inte ens ansvariga politiker känner till. De människor som i slutändan drabbas har sällan kunskap, kanaler eller kapacitet att själva driva på för upprättelse. Genom att bygga förtroende över tid har vi fått förstahandskällor att berätta hur dessa till synes administrativa misstag orsakar ren panik bland dem som tvingas hantera effekterna, ofta utan hjälp av den socialtjänst som försatt dem i knipa.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi hade både privat och i tjänsten återkommande hört talas om att socialtjänsten missar att betala in klienters hyror, och att det kunde få katastrofala konsekvenser för de drabbade personerna. Ryktet kom från olika delar av landet. Vi har också tidigare rapporterat om enskilda fall. Men handlade det verkligen bara om enstaka olycksfall i arbetet, lite här och där? Vi bestämde oss för att försöka kartlägga hur vanligt det egentligen är att socialen missar hyresinbetalningar, var det händer, hur det går till och vad följderna blir – både för socialtjänsten och för individerna som är helt utlämnade åt och har litat på samhällets yttersta skyddsnät.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

1. Digital kartläggning via enkätverktyget Webropol till samtliga 290 kommuner som genomfördes under hösten. Vi frågade: Erbjuder socialtjänsten att betala in klienters hyra genom biståndsåtgärden förmedling, hur många klienter har den tjänsten i dag, har det hänt att socialtjänsten missat att betala in hyra i tid och till rätt mottagare januari 2020-september 2023, hur ofta, vad berodde det på och känner de till att någon har behövt flytta av detta skäl. Genom enträgna påminnelser lyckades vi få upp svarsfrekvensen till höga 84 procent. Resultatet sammanställdes i en excel-databas för vidare bearbetning. Resultat: Enkäten gav en minimibild bekräftad av kommunerna själva, där åtminstone 20 procent medgav hyresmissar. Enligt enkäten har Göteborg registrerat flest försenade hyresinbetalningar, 40 stycken, under den undersökta perioden. 2. En egen fristående kartläggning av problematiken. Research via Acta Publica gav oss uppsägningsärenden från olika juridiska instanser – hyresnämnd, tingsrätt, hovrätt, Högsta domstolen – med koppling till uteblivna hyresinbetalningar och bristande insatser från socialtjänsten. Även inhämtning via löpande redaktionellt bevakningsarbete. Resultat: Vår egen, fristående granskning visar att svaren från kommunenkäten inte behöver betyda att Göteborg är värst. Tvärtom kanske de bara har bäst koll på sina egna brister. Andra storstäder som Stockholm och Malmö uppgav noll missar i enkäten. Men genom parallell research hittade vi fall som kommunerna inte själva kände till. Vi har också hittat fall i kommuner som medger missar, men som inte känt till de fall vi lyfter fram. 3. Förtroendebyggande och intervjuer. För att ge kartläggningen ett mänskligt ansikte har vi byggt ut jobbet med hembesök hos personer med egen erfarenhet av att hyresvärden plötsligt meddelar att hyran inte är betald. En person råkade ut för att socialen betalade in hyran till elbolaget i stället, och uppgav flera gånger att han ville delta med namn och bild i reportaget: ”Jag har inget att dölja, det är de som har gjort fel”. Personen kämpade dock samtidigt med annan problematik, och när vi till slut ringde på lägenhetsdörren vid avtalad tid var det ingen som öppnade. Vi valde slutligen bort hans exempel i reportaget. Under arbetets gång har vi haft löpande informella kontakter med personer som själva jobbar/har jobbat inom socialtjänsten, boendestödjare som kan verifiera berättelser från drabbade personer, ideella hjälporganisationer och juristombud på Hyresgästföreningen. 4. Ivo. Vi ville också granska i vilken mån kommunerna anmäler sig själva till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och vilka påföljder de i så fall kan räkna med. Vi begärde därför ut samtliga 600 Ivo-ärenden som gällde ekonomiskt bistånd och hyra för helåret 2022. 27 av dem var Lex Sarah-anmälningar om potentiellt allvarliga missförhållanden. Inga anmälningar har lett till krav om åtgärder från Ivos sida.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Förstahandsberättelser från människor som upplevt paniken när deras hyra uteblivit. Boendestödjare med kommunalt uppdrag och personer med stödroller inom ideell sektor som i sitt yrke har direktkontakt med hyresgäster som drabbas av socialens återkommande slarv. Enkätsvar från 245 av 290 kommuner. Direktkontakt med ett flertal av dem för följdfrågor och fördjupning. Göteborgs stads fyra socialförvaltningar, berörda enhetschefer. Kommunalråd Jenny Broman (V), högsta ansvariga politiker för stadens socialtjänst och ordförande för socialnämnd Centrum. Domar och beslut från hyresnämnder och hovrätter. 600 utbegärda ärenden från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo: Lex Sarah-anmälningar, övriga anmälningar om ekonomiskt bistånd samt myndighetens beslut för helåret 2022.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Att granska socialtjänsten är svårt. Dels på grund av en jättelik delegerad organisation, 290 huvudmän och många led från handfast handläggning via mellanchefer till ansvariga politiker. Dels på grund av sekretess som gör det svårt att identifiera och följa enskilda ärenden. Trots krav om kommunal likabehandling runt om i landet har olika socialtjänster olika rutiner, bland annat när det gäller avvikelserapportering. Det visade sig också att sådan ofta saknas när det gäller just försenade hyresinbetalningar, vilket gör att sådana incidenter enbart finns i minnet hos enhetschefer och controllers. Svårast har dock varit att få drabbade att våga träda fram. De står fortfarande i beroendeställning och vågar inte stöta sig med socialtjänsten av risk att mista avgörande stöd därifrån. Människorna som berörs av det här systemfelet lever också ofta flyktiga liv. Abonnemang stängs av, kontantkortsnummer byts ut, adresser upphör, hälsotillstånd åker berg- och dalbana. Flera exempel vi hittat via domstolshandlingar har inte gått att få tag i. Granskningen av Ivo-anmälningar tog avsevärd tid. En första begäran om utlämnande av handlingar mejlades in 23 maj, men besvarades inte förrän 4 september drygt tre månader senare. Därefter dröjde det ytterligare flera veckor innan handlingarna hade sekretessgranskats och kunde lämnas ut.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Systematiken och omfattningen som beskrivs i huvudreportaget, se printversionen eller första webbpubliceringen: https://www.hemhyra.se/reportage/nar-socialen-far-dig-vrakt-missade-att-betala-stefans-hyra-vad-fan-har-de-gjort/

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Fyra månader effektiv tid, på deltid. Inledande grundresearch och kontaktbyggande med berörda hyresgäster under maj/juni 2023. Därefter deltidsarbete parallellt med vanligt redaktörsuppdrag och lokal bevakning fram till webbpublicering 1 december.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Ansvarigt kommunalråd i Göteborgs stad har i en ansvarsintervju utfärdat löfte om att granska den egna socialtjänstens verksamhet. I Enskede-Årsta-Vantör, där socialtjänsten nekat till misstag men där Hem & Hyra kan visa att sådana skett, lovar stadsdelsnämndens ordförande i en intervju att se över socialtjänstens rutiner. Granskningen har också väckt indignation och igenkänning hos publiken. En rad läsare från olika delar av landet har hört av sig efter publicering och vittnat om att samma sak hänt dem eller närstående. Även personer med professionell insyn i socialt arbete och hemlöshet har i efterhand bekräftat bilden av ett utbrett systemfel som tillåtits pågå i åratal.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Fångades upp av TT samma förmiddag 1 december, återpublicerades därefter i en rad medier. Omni gjorde en rewrite nästa dag 2 december med länk till TT och vårt originaljobb. https://omni.se/socialen-skulle-hjalpa-till-betalade-hyra-for-sent/a/APKLB5 Journalistens/Scoops podd Veckans gräv – som ”lyfter några av de mest intressanta granskningarna som görs i Mediasverige” varje vecka – uppmärksammade granskningen i sitt andra avsnitt 7 december. https://www.journalisten.se/nyheter/veckans-grav-2-ryskt-karnkraftsbolag-bakom-kyrka-och-foxtrots-lokala-kopplingar

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.