Guldspaden Nominerad 2023

Miljonmaskinen

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2023 i kategorin Mindre dagstidning Se bidrag: Bidrag (.pdf, 44 MB) Bidrag (.mp4, 38 MB) Hämta alla filer Kategori Mindre dagstidning Nominerade Niklas Skeri Förutom ovanstående deltog följande personer Anna Bredberg, fotograf Julia Koch, fotograf Staffan Wolters, research Publiceringsdatum 7-11 februari, 21-25, 29 mars Var publicerades jobbet? Upsala Nya Tidning

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

UNT avslöjade hur en ideell kostym möjliggjort egen vinning i bolagsform. Granskningen avslöjade hur prisade ideella föreningen Tjejers rätt i samhällets, Tris, skyddade boende och familjehemsvård, blivit en vinstmaskin i aktiebolagsform. Vinstmarginalen det senaste året var över 60 procent. UNT visade också hur de inom branschen starkt profilerade grundarna av ideella Tris - pionjärer i arbetet mot hedersproblematik - kunnat ta ut miljoner i aktieutdelning efter bolagsbildningen. UNT kunde visa att långtgående sekretessavtal effektivt tystat personal som upplevt missförhållanden, samt att såväl volontärer som familjehem och placerade kvinnor känt sig utnyttjade av företrädarna för ideella föreningen Tris och för bolagen - som är samma personer. Ytterligare ett avslöjande var att det saknats revisor i bolaget som gjorde vinst på nära 60 miljoner kronor. Slutligen kunde UNT visa på brister i kontroll hos kommuner som placerat familjer i föreningens, senare bolagets, verksamhet.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Grävet "Miljonmaskinen" uppfyller tävlingskravet på ett väsentligt förhållande som allmänheten tidigare inte känt till, genom att: * avslöjandet visar hur två profilerade företrädare för ideella Tris använt detta ideella kapital, som var viktigt för att kommuner runt om i landet skulle köpa tjänster i form av skyddsboenden för utsatta kvinnor, för att bygga en egen förmögenhet. Senaste räkenskapsåret omsatte bolaget 96 miljoner av sådana offentliga medel. * granskningen gav ljus åt svåra missförhållanden som dolts genom sekretessavtal med anställda och familjehem. Tidigare hade de inte vågat berätta på grund av avtalet och kopplingen till höga vitesbelopp. Utan UNT:s gräv hade detta inte kommit i dagens ljus.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Tips från flera håll pekade på att det kunde finnas saker att kartlägga och granska. Offentliga uppgifter om den ideella föreningen Tris fastighetsköp, samt om bolagens ekonomi och resultat reste också frågor om den skattefinansierade verksamheten.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Traditionell journalistisk metod, med dammsugning av myndigheter och kommuner efter dokument, samt en lång rad intervjuer med olika personer i eller nära verksamheten, på kommuner och myndigheter och i branschen, samt med experter med olika kompetens.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Ett stort antal intervjuer med källor med insyn i verksamheten, de allra flesta anonyma. Även intervjuer med kommun/myndighetsanställda samt politiker som följt föreningen och bolagen. Intervjuer med experter om exempelvis redovisning, skatt och föreningsbildning, om hedersfrågan och om utvecklingen i ett större perspektiv när det gäller skyddade boenden och familjehemsvård. Årsredovisningar för bolagen (och för det år det gått att få fram även för föreningen) Handlingar inskickade till myndigheter i samband med ansökningar om bidrag Fakturor till kommuner som köpt tjänster av föreningen och/eller bolaget. Verksamhetsberättelser för föreningen och för dess olika projekt

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

1 Att få källor med god insyn att våga berätta, trots långtgående sekretessavtal. 2 Att få till ansvarsutkrävandet när de granskade inte ställde upp på en intervju där vi träffades, utan bara accepterade mejlfrågor med motivet att de lever med skyddade personuppgifter. 3 Att att hantera det faktum att mejlsvaren sedan inte undertecknades av dem vi ville intervjua, utan med förnamn på för oss okända medarbetare, utan titel. 4 Att granskningen till sin natur inte handlar om ett självklart rätt eller felaktigt agerande, utan om förtroende och tillit, och bilden av en verksamhet och dess företrädare. 5 Att sekretesskraven när det gäller hedersfrågor och våld i nära relationer av naturen är mycket hög, vilket ställer höga krav på vilka uppgifter som publiceras, och också kan försvåra en journalistisk granskning.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

7/2 "Så blev ideella Tris skyddade boende en miljonmaskin", om vinsten på 60 miljoner på ett år och de drygt 5 miljonerna i personlig aktieutdelning för företrädarna bakom ideella Tjejers rätt i samhället, Tris. 22/3 "Så har Tris personal tystats av sekretesskontrakt", om avtalet som satte skräck i personal inom Tris och Madickengården, och som inte vågat berättar om missförhållanden tidigare. 21/3 "Adam: "Tris blåste mig – behöll pengarna själv", om villkoren för familjehemmen. 9/2 "Jag var godtrogen – Tris har en enormt fin fasad", om volontären som vågade säga ifrån.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

På deltid inleddes granskningen i okt 2022. Första publiceringen gjordes i början av februari. Uppskattningsvis lades 1 månads heltid ner på grävet.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Avslöjandena i mars 2023 är helt och hållet ett resultat av de många tips inifrån som kom efter de första avslöjandena. UNT lyfte helt enkelt på locket... Under UNT:s granskning avslutade ideella föreningen Tris själva ett år i förtid sitt samarbete med Uppsala kommun, med vilka man haft ett flerårigt partnerskapsavtal kring insatser mot hedersproblematik. Avtalet var värt flera miljoner kronor om året för föreningen. Till kommunen uppgav ideella Tris att man inte längre var "i behov av det ekonomiska stödet". Enligt vad företrädarna själva uppgett har UNT:s granskning haft stort effekt på verksamheten och inflödet av uppdrag och placeringar, i föreningen och i bolagen. Uppsala kommuns politiker har lovat en särskild granskning, vad gäller konsulentstödd familjehemsvård hösten 2023.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Granskningen har omnämnts i andra medier. I februari skrev Pontus Almquist på Bohusläningens ledarsida: "Varning för bedragare i välgörenhetsbranschen", om hur en "prisad organisation med uttalat syfte att bekämpa hedersförtryck har visat sig plocka ut miljonbelopp i vinstutdelningar". Nu måste politiker "bli mer vaksamma med skattepengar."

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Ja, till medieombudsmannen.