Guldspaden Vinnare 2022

Kalla fakta: Partiernas hemliga pengar

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2022 i kategorin Etermedia riks dokumentär Se bidrag: Bidrag (.mp4, 1731 MB) Kategori Etermedia riks dokumentär Vinnare Emil Hellerud Daniel Gökinan Emilia Berggren Förutom ovanstående deltog följande personer Fredrick Malmberg Jonas Alsgren Sara Recabarren Peter Lakowitz Sara Lindell Anders Hallengren Martin Gustafsson Publiceringsdatum 2022-08-18 Var publicerades jobbet? TV4 Kalla fakta

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Politiska beslut ska inte vara till salu - efter flera år av internationell kritik beslutade Sveriges riksdag 2018 att skärpa lagen om insyn i partiers finansiering. Stora anonyma bidrag är inte tillåtna, och vid donationer från privatpersoner på över 24 150 kr (ett halvt prisbasbelopp 2022) måste namnet redovisas öppet. Kalla fakta avslöjade hur fem av åtta riksdagspartier var beredda att ta emot hemliga bidrag till 2022 års valrörelse och därmed kringgå lagen. Totalt gavs sju olika förslag på upplägg; bulvanmetoden, mellanhand, utspridningsmetoden m.fl. Allt dokumenterades i telefoninspelningar eller med dold kamera. Dokumentationen gav möjlighet att skildra hemliga överläggningar och planer med stor detaljrikedom. Samtidigt fångade Kalla fakta vad samma politiker och centrala tjänstemän sa offentligt framför kameran. Ställt mot vad de sade bakom stängda dörrar avslöjades därmed också politikernas dubbelmoral och hyckleri.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

En grundbult i varje demokrati är att beslut i folkvalda församlingar inte ska vara till salu. Vilka som ger stora summor pengar till politiken är därför av stort allmänintresse. Projektet har med innovativa metoder lyckats dokumentera hemliga samtal och avslöja planer på att kringgå den lag som politikerna själva stiftat för att förhindra korruption. Hur det kan gå till har tidigare varit okänt för allmänheten.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Lagen som ska förhindra korruption har ett brett stöd av riksdagens samtliga partier. Men efterlevs lagen i praktiken? Det var grundfrågan när vi i januari 2022 påbörjade vår granskning. Ursprungsidén uppstod ännu tidigare hos Kalla faktas ansvarige utgivare Fredrick Malmberg när de nya reglerna debatterades offentligt, men den nya lagen om insyn fortfarande inte hade stiftats. Det fanns frågetecken kring stora donationer till vissa partier som väckte intresse att ta reda på var pengarna egentligen kommer ifrån. Hur det skulle gå till, metoden, utkristalliserade sig först under ett idéspåningsmöte på Kalla faktas uppstartsseminarium hösten 2021.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Som undersökande metod valde vi en slags wallraff; två affärsmän med en ansenlig förmögenhet fick på vårt uppdrag ringa upp riksdagspartierna och erbjuda minst en halv miljon kronor - med kravet att få vara anonyma, vilket lagen förbjuder. En del av förberedelsearbetet bestod i att hitta personer med rätt bakgrund för uppdraget, det var till exempel viktigt att de verkligen hade en riktig förmögenhet eftersom partierna vid den första kontakten sannolikt skulle googla personen. Till slut fann vi personer med rätt profil. En av dem kände sig bekväm med att ringa själv och den andra ville att vi skulle ringa i hans ställe. Samtliga partier behandlades lika och gavs samma förutsättningar. Vi kontaktade även två riksdagskandidater från varje parti. De valdes ut baserat på förutbestämda urvalskriterier. Bakom varje kontakt fanns ett gediget traditionellt researcharbete och journalistiska överläggningar. Detta uppdaterades löpande under arbetet och de många kontakterna för att anpassa affärsmännens manus och agerande efter situationen och i linje med våra journalistiska mål. En viktig del av granskningen var också att dokumentera hyckleriet – vad politiker och tjänstemän sa i strålkastarljuset, jämfört med vad de sa i hemliga och förtrogna samtal. Del av metoden blev därför att skapa situationer där vi kunde dokumentera även den öppna delen, utan att väcka misstankar om att vi dokumenterade det dolda. För att få till detta hade vi som metod att inte ljuga, men heller inte säga hela sanningen. Bakom låg noga vägda journalistiska bedömningar som landade i slutsatsen att det var enda sättet att dokumentera dubbelmoralen, och att den var av synnerligen stort allmänintresse.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Totalt genomfördes över 40 planerade samtal på telefon och i fysiska möten. Därutöver rådfrågade vi experter för att förstå lagen och vi ägnade mycket tid åt att nagelfara juridiska förarbeten.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Eftersom en av affärsmännen inte ville ringa i eget ställe kunde vi i vissa fall inte genomföra fysiska möten med partiföreträdarna. Redaktionen var löpande tvungen att ta ställning till olika etiska och juridiska frågeställningar kring hur långt vi kunde gå. Till exempel avstod vi efter mycket diskussion och konsultation med jurister från att ställa motkrav på politiskt innehåll. Enbart erbjudandet om en muta är normalt att betrakta som brottsligt, även om omständigheterna medför en uppenbar frånvaro av motiv. I stället försökte vi ta oss så nära politikerna som möjligt och visade hur löften om pengar ger tillgång till folkets företrädare och möjlighet att diskutera politiska frågor. Ett annat exempel är huruvida vi kunde be Liberalernas representant att skicka den faktura som han föreslog som metod för att slussa pengar till partiet med sig själv som mellanhand. Vi ville få honom att tillverka dokumentation, men avstod från fakturan eftersom det innebar en risk att människor lovades jobb och sattes i arbete som de inte skulle kunna få betalt för. I stället fick vi representanten att skriva en specifikation för hur pengarna skulle användas.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Det är i huvudsak två delar och de hänger ihop i en helhet. Avslöjandet ligger i den första delen, och den andra delen består av ett fördjupat ansvarsutkrävande. Därutöver finns flera uppföljande nyhetsdelar. Bland annat där Moderaternas Gunnar Strömmer avslöjas med att ge den ena givaren tips om hur lagen kan kringgås genom att ge partiet ett indirekt stöd.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Projektet pågick mer eller mindre intensivt under åtta månader. I början ringdes det enbart sporadiskt för att testa hypotesen. När vi märkte att det gav resultat sattes ytterligare resurser in och ett mer intensivt arbete pågick under fem månader.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

• Flera partiföreträdare har fått avgå; Socialdemokraternas ekonomichef Magdalena Agrell tas ur tjänst (18 augusti 2022), Lisa Flint, ansvariga för strategiskt ledningsstöd inom Liberalarna får lämna sitt uppdrag (19 aug 2022), och Liberalerna har brutit samarbetet med Timbro-konsulten Svend Dahl (19 augusti) • att opinionsbildare, ledarskribenter och statsvetare krävt översyn av reglerna. • att samtliga riksdagspartier efter granskningen uttryckte att de vill göra om lagen om insyn i partiers finansiering • att granskningen refererats i ett stort antal politiska analyser och att andra medier fortsatt göra granskningar på temat politisk korruption. • att Kammarkollegiet har öppnat tillsynsärende mot de fem riksdagspartierna S, M, L, SD och KD.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Kalla faktas granskning har bl. a lett till ett massivt genomslag med över 500 artiklar och inslag i olika medier.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Programmet har anmälts, men Granskningsnämnden har inte valt att gå vidare.