Guldspaden Nominerad 2020

IS-terroristernas bidrag

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2020 i kategorin Storstadstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 30 MB) Kategori Storstadstidning Nominerade Daniel Olsson Förutom ovanstående deltog följande personer Christer El Mochantaf, arbetsledare Lovisa Waldeck, TV-redigering Publiceringsdatum 2020-12-17 Var publicerades jobbet? I GT/Expressens samtliga editioner och plattformar

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

- Svenska IS-terrorister finansierade sin tid i Syrien med svenska bidrag. GT:s unika granskning visar hur svenska myndigheter betalat ut mångmiljonbelopp från välfärdssystemen till personer som lämnat Sverige för att ansluta sig till terrorstaten IS. Utbetalningarna av barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning med mera har i vissa fall pågått i flera år, trots att uppgifter om familjernas utresa var känd hos svenska myndigheter. Den dåliga kontrollen från Försäkringskassan, CSN och andra myndigheter möjliggjorde i flera fall inte bara resan ner till krigets Syrien, utan bidrog till en grundplåt för anhängarnas första tid hos IS, kan GT avslöja. Vi kunde binda 45 IS-resenärer till 1,7 miljoner kronor. Ytterligare minst två miljoner har betalats ut till gruppen IS-resenärer efter att de lämnade Sverige, men de pengarna har vi inte lyckats knyta till enskilda personer. - IS terrorister ansökte och fick bidrag nerifrån krigets Syrien I flera fall har svenska terrorister nerifrån Syrien även lyckats ansöka om nya bidrag – föräldrapenning och CSN-bidrag - för att finansiera sin fortsatta tid hos terrorsekten. - Försäkringskassan hade ingen aning De största summorna har betalats ut från Försäkringskassan. GT:s granskning visade att Försäkringskassan kände till problemet, men innan vår granskning saknade en bild av omfattningen. Att det fanns exempel där IS-terrorister lyckats ansöka om bidrag från plats i Syrien var helt okänt av myndigheten. - Regeringen tvärvände om Försäkringskassan Granskningen fick svenska regeringen att tvärvända i frågan om hur Försäkringskassan ska arbeta med misstänkta bidragsbrott. Efter att under flera år motsatt sig förslag om att låta Försäkringskassan få möjlighet att driva egna utredningar valde socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att vända i frågan, efter GT/Expressen:s granskning.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Det är en helt igenom självständig granskning av hur stora belopp svenska skattemedel, avsedda för behövande medborgare, gått till IS-anhängare på plats i Syrien. Det är en granskning som satt ljus på missförhållanden som varken regeringen eller de enskilda utbetalande myndigheterna haft koll på omfattningen av. Därutöver har granskningen lett till förslag från regeringen på nya uppdrag för Försäkringskassan för att undvika en upprepning i framtiden.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

I samband med att vi tidigt granskat IS-propagandisten och terroristen Michael Skråmo 2016 fick vi del av den utredning som ligger till grund för Skatteverkets beslut att - utan flyttanmälan - avföra Skråmo och hans familj från svensk folkbokföring. I den utredningen framgick i en bisats att familjens barnbidrag och bostadsbidrag dragits in sedan en tid tillbaka. Detta ledde till en artikel 2016 om just Skråmofamiljen och idén väcktes om att kunna finna fler exempel och få en bild av omfattningen av missförhållandet. Under åren har vi genom en mängd källor kunnat få en ganska god bild av vilka som åkt ner till Syrien för att ansluta sig till IS och frågan var hur många som lyckats ha kvar sina ersättningar - och hur lång tid det skulle ta för samhället att upptäcka bedrägeriet. I januari 2020 sattes projektet igång och individ för individ av de is-resenärer vi hade granskades.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

En grundförutsättning för att lyckas med granskningen var att för varje enskild person kunna besvara: 1. När lämnade personen Sverige och var inte längre berättigad till bidrag? 2. Vilka bidrag hade personen löpande då denne lämnade Sverige? 3. När drogs bidragen in av den myndighet som betalat ut bidragen? 4. Har personens konton i Sverige tömts - eller finns pengarna kvar på kontona? 1. Metoderna för att få utresedatumet Genom intervjuer med anhöriga, arbetskamrater, studiekamrater, kontakter med bostadsbolag (för uppgift om senast erlagda hyran), frånvarorapporter hos universitetskurser med närvarokrav, genomgång av rättstvister där bostadsbolag och andra stämt personerna för uteblivna hyror och rättsmaterial där förhör och uppgifter om utresa dyker upp har vi kunnat återskapa utresedatumen ner till i vart fall månaden då de lämnat. I vissa fall, till exempel för de som enbart haft uppehållstillstånd, har vi från Migrationsverket fått exakt utresedatum då senaste utresa loggas av gränspolisen. I en del fall har vi också lyckats få datum bekräftade via polisiära källor. I några fall har uppgift om när familjernas barn sista gången dök upp på förskolan eller i grundskolan angetts i folkbokföringsutredningarna, vilket lett till vidare undersökningar om när de verkligen lämnade landet. 2. Metoden att kartlägga vilka bidrag de hade De allra flesta utbetalningar från välfärdssystemen är omgärdade av stark sekretess, i regel råder så kallat omvänt skaderekvisit. a) Metoden att kringgå Försäkringskassans sekretess Sekretessen hos Försäkringskassan gäller inte bara utbetalningarnas belopp utan om en person överhuvudtaget får en viss typ av bidrag. Inte heller om en person har fått bidrag indragna eller fått inbetalningskrav lämnar Försäkringskassan ut. Men genom att begära ut samtliga beslut om återkrav som Försäkringskassan fattat för en lista IS-resenärer där vi begärde att handlingarna skulle avidentifieras för att inte kunna knyta uppgifter – som i sig kan utgöra men - till den aktuella personen, så fick vi en mängd beslut om avidentifierade återkrav som var fattade för den undersökta gruppen. Genom att pussla ihop uppgifter vi hade från annat håll i den löpande researchen kunde vi i ett antal fall knyta beslut till enskilda IS-resenärer, men i de flesta fallen kunde vi inte detta. Men vi hade trots detta summorna. I flera fall där vi kunde knyta beslutet till en person kunde vi genom vår research se att Försäkringskassans återbetalningskrav bara omfattade delar av den period som personen verkligen hade fått pengar olovandes. b) Metoden att få ut uppgifter om utbetalt studiemedel och studielån Genom att begära ut uppgifter om utbetalde studiemedel och studielån från CSN kunde de bidragen kartläggas. Här råder rakt skaderekvisit. I två fall kunde vi belägga att IS-krigare från sin plats i Syrien begärt - och fått - stora belopp utbetalda. Då begärde vi ut all korrespondens och alla handlingar i deras ärende, samt de två nedlagda förundersökningarna hos polisen. c) Metoden att få ut ersättningarna från A-kassorna Här rådet omvänt skaderekvisit. Vi fick uppgifterna antingen via muntliga källor eller via sekundärkällor: genom att uppgifterna tagits upp i Skatteverkets folkbokföringsutredningar, i rättstvister där a-kassor drivit process och i något fall i vanliga omprövningsbeslut från Skatteverkets sida där a-kasseersättningen angavs som inkomst under det året som prövades. d) Övrigt Via kronofogdemyndighetens handlingar har vi kunnat se de fall då personer är skyldiga pengar för felaktigt utbetalda pengar från Försäkringskassan. Via omprövningsbeslut hos skatteverket har vi kunnat finna enskilda utbetalningar av socialbidrag/försörjningsstöd från kommunerna samt något fall . 3. Metoden att kartlägga när bidragen drogs in I Skatteverkets folkbokföringsutredningar, vilka i nästan alltid genomförts för de IS-resenärer som inte återkommit till Sverige, inhämtar Skatteverket information från andra myndigheter om personen varit aktuell hos dem. Då framgår ofta när personen avaktualiserats: när de skrivits ut från arbetsförmedlingen, när de kastats ut från a-kassan eller blivit utskrivna från svenska socialförsäkringssystemen, samt vilken månad senaste utbetalda lönen från arbetsgivare registrerades. I vissa fall framgår också när bostadsbidrag inte längre betalas ut. I de fall där is-resenären sköntaxerats på grund av icke inlämnad deklaration har det i vissa beslut gått att utläsa vilka bidrag som fortsatt betalas ut under taxeringsåret. 4. Metoden för att utröna om pengarna tagits ut av bidragstagaren eller samlats på konto i Sverige En fråga var om det gick att slå fast att de utbetalda bidragen faktiskt hade kommit IS-resenären tillgodo nere i Syrien. I nästan alla fall har kronofogden gjort en utmätning, och i dessa utmätningsärenden framgår det att en genomgång av personens konton inte gett några medel. Därmed kan vi dra slutsatsen att kontona länsats efter att personen rest ner. Via bakgrundsintervjuer med personer som varit i Syrien under kriget, både anhängare- och motståndare till IS, kunde vi slå fast att det varit relativt enkelt att via upparbetade metoder få ut pengar på plats i IS-ockuperade områden i Syrien.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Det är svårt att inte använda uttrycket "Alla tillgängliga källor", i det här fallet. Själva grundresearchen för IS-resenärerna baseras på sammanställningar från en mängd källor som visar att personen har lämnat landet och när denna gjort det. Det är muntliga källor, intervjuer under många års tid i andra granskningar och för enbart denna granskning – tillsammans med både officiella dokument och källskyddade uppgifter från myndighetshåll. För bidragsdelen har också muntliga källor använts tillsammans med en mängd olika myndighetshandlingar: Skatteverkets folkbokföringsutredningar och omprövningsbeslut, ansökan och beslut om dödförklaring, Försäkringskassans avidentifierade beslut och uppgifter om vad som skett med återkraven (om de är aktuella, om de pausats eller skrivits av). Kronofogdemyndighetens akter för respektive person har gett information om de ärenden myndigheter drivit och handlingar från utmätningar har visat om pengar funnits på konton eller om de bidragsmedel som kommit in på kontona förts över för uttag i Syrien. Rättsliga handlingar i förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt och hovrätt. Polisens nedlagda förundersökningar. CSN:s akter över bidragstagare samt återkravsärenden.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Ett problem var den hårda sekretessen i bidragsärenden hos framför allt Försäkringskassan. Försäkringskassan fattade också beslut om förbehåll för redan sekretessade och avidentifierade handlingar som skulle omöjliggöra att uppgifter skulle kunna knytas till en enskild person. Men genom att ompröva förbehållet rättsligt valde Försäkringskassan att dra tillbaka beslutet om förbehåll.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

1. 45 IS-resenärer försörjdes av svenska bidrag Terrorister krigade med föräldrapenning • ”Svenska staten betalade min glock och min kallash” - https://www.expressen.se/gt/45-is-resenarer-forsorjdes-av-svenska-bidrag/ - https://www.expressen.se/gt/listan-de-fick-ut-miljonerna/ 2. Så lurade IS terrorister CSN – beviljades bidrag nerifrån Syrien https://www.expressen.se/gt/is-terrorister-lurade-csn-beviljades-bidrag-fran-syrien/ 3. Regeringen vänder efter GT:s granskning. Ministern: Låt Försäkringskassan utreda bidragsbrotten Ardalan Shekarabi om IS-granskningen: ”Ofattbart provocerande” https://www.expressen.se/gt/gt-granskar/ministern-lat-forsakringskassan-utreda-bidragsbrotten/

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

6-8 veckor effektiv tid

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

En extrem spridning även hos konkurrenter under publiceringsdagarna. Även ett visst internationellt genomslag, bland annat finska och brittiska medier. Genomslaget på sociala medier var massivt, och avslöjandet kom att leda listor över mest spridda artiklar i sociala medier. Regeringen vände i frågan om Försäkringskassans uppgifter och presenterade åtgärder för att i framtiden kunna avslöja samma typer av bedrägerier genom en egen utredningsenhet. Moderaterna riktade samtidigt krav på att CSN ska granska ansökningar från kända konflikthärdar hårdare.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.