Guldspaden Nominerad 2021

Ikea och skogsskövlingen

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2021 i kategorin Storstadstidning Kategori Storstadstidning Deltagare Staffan Lindberg Förutom ovanstående deltog följande personer Robin Lorentz-Allard (fotograf) Publiceringsdatum 2021-12-09 Var publicerades jobbet? Aftonbladet.se

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Vår unika granskning avslöjar hur Ikeas underleverantör i Ukraina olagligt avverkar friska träd under förevändningen att de är sjuka eller döda. De skövlade träden ligger inom ett sällsynt område av sammanhängande naturskog som brukar kallas ”Europas lungor”. Uppföljande artiklar avslöjar vidare hur Ikeas underleverantör kopplas samman med mut- och miljöbrott.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Att granska verkligheten bakom storföretagens vackra hållbarhetslöften är en av klimatjournalistikens absolut viktigaste uppgifter just nu. Det senaste årtiondet har Ikea expanderat snabbt i världen. Det finns beräkningar på att Ikea förbrukar ett träd i sekunden, dygnet runt, året om, för att tillverka sina möbler. Möbeljätten vill vara världsledande inom miljö och hållbarhet och försäkrar att man har nolltolerans mot olagligt trä. Genom att kunna slå fast att olagligt fällda träd hamnar i Ikeamöbler har vi avslöjat sanningen bakom de finstämda orden.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Som klimatreporter rapporterar jag kontinuerligt om olaglig skogsavverkning runt om i världen. Den här granskningen började allt med att jag fick upp ögonen för en rapport från en brittisk miljöorganisation som pekade ut oegentligheter bland Ikeas underleverantörer i Ukraina. Rapporten hade passerat under radarn i svenska medier, där rapporteringen om Ikea ofta framstår som okritisk och till och med hyllande, och jag bestämde mig för att granska detta närmare. Genom bakgrundsintevjuer med ukrainska miljö- och antikorruptionsaktivister och inläsning på rapporter från EU, Global Forest Watch och andra intressenter förstod jag att det finns ett upplägg för att runda skogslagar och miljöcertifiering och avverka friska träd under förevändningen att de är sjuka eller döda, så kallad skyddsavverkning. Och bolaget som tidigare levererat till Ikea stack ut genom en särskilt hög andel av just skyddsavverkning.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Ikea listar inte sina underleverantörer öppet, så det första steget var att spåra trädens väg från skogen för att kunna slå fast att det aktuella skogsbolaget fortfarande levererade trä till Ikea. Det var en mödosam process i flera led, som krävde dagliga kontakter med ukrainska aktivister som bistod mig i att utnyttja den den ukrainska offentlighetsprincipen (Freedom of information request), begära ut offentliga säljhandlingar från skogsbolaget och tolka dokumenten. Detta gjorde det möjligt att slå fast att merparten av alla träd från området fortsatte att säljas till det lokala möbelfabriken VGSM. Genom att söka information i EU:s importdatabaser kunde jag spåra 43 sändningar av möbelträ från VGSM över EU-gränsen till Rumänien och Ikeas möbelfabrik Plimob hittills under året. Det sista ledet, att spåra möblerna till varuhusen, krävde sökningar i amerikanska importdatabaser kompletterade med ett besök på ta själv-lagret i ett Ikea-varuhus, där jag granskade fabrikskoder på platta möbelpaket. Därmed var spårningen komplett – och det gick att konstatera att tusentals träd från området under året hamnat i Ikea-möbler. Nästa steg var att resa till det aktuella området i Ukraina och hitta och dokumentera de misstänkta olagligheterna. På inofficiell väg, med hjälp av lokala aktivister, hade jag fått ut listan med koordinater på sajter där skogsbolaget planerade så kallad skyddsavverkning. Tillsammans med en biolog och skogsexpert valde vi ut ett antal platser slumpvis. Vi besökte dem, dokumenterade vad vi såg och kunde med expertens hjälp slå fast att träden saknade samtliga tecken på angrepp som krävs enligt ukrainsk lag för att få avverkas – och att det därmed rörde sig om olaglig avverkning. Intervjuer med skogsarbetare på plats bekräftade överträdelserna. Vi kunde även dokumentera en rad andra misstänkta brott mot landets skogslagar och även konstatera att skogsarbetarna i flera fall saknade grundläggande skyddsutrustning som hjälm, i strid med Ikeas riktlinjer. I uppföljande artiklar tog vi ut åtal och rättsfall mot skogsbolaget från lokala domstolar och den statliga miljöinspektionen och konstaterade att Ikeas underleverantör gjort sig skyldig till mut- och miljöbrott.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

+ Offentliga och hemligstämplade ukrainska myndighetsdokument avseende skogsförsäljning samt pågående och avslutade rättsfall. + Avverkningsplaner från skogsbolaget. + Importdata från USA och EU. + Eget inhämtad information från skogsbesök. + Öppna och anonyma intervjuer med källor på plats, däribland skogsmästare.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Vi motarbetades av det lokala skogsbolaget, som övervakade oss och vid ett tillfälle körde ut oss ur skogen. Att Ikea inledningsvis vägrade att ställa upp på intervju försvårade granskningen och fördröjde publiceringen. Då våld mot skogsaktivister är vanligt i Ukraina behövde vi ta särskild hänsyn till våra källors säkerhet.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Den första delen avslöjar den pågående skövlingen och är viktigast. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bGjr8d/unik-naturskog-skovlas--for-att-bli-ikea-mobler Två uppföljande publiceringar kompletterar och fördjupar problematiken: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/x8VjlX/har-ar-sparen-efter-ikeas-kalhygge https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7dxkm8/mobeljattens-underleverantor-kopplas-till-mutor-och-miljobrott

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Cirka fem veckor effektiv tid.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Våra avslöjanden väckte enormt engagemang bland Aftonbladets läsare. Även partipolitiska företrädare och miljöministern reagerade. Ikea inledde efter avslöjandena en egen utredning. Ett team med så kallade skogsexperter flögs ner till Ukraina i december 2021 för att på egen hand utreda uppgifterna på plats. Resultatet från undersökningen har ännu inte kommunicerats (24 januari 2022).

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.