Guldspaden Vinnare 2019

Golfbanan och fakturorna

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2019 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.zip, 159 MB) Kategori Etermedia lokal Vinnare Rebecka Montelius Förutom ovanstående deltog följande personer En del intervjuer har bokats till program och gjorts i direktsändning av programledare Sanna Hermansson och Hasse Pettersson. Nick Näslund har gjort bilder och videos till sociala medier. David Svanberg har arbetslett. Publiceringsdatum 2019-09-30 Var publicerades jobbet? P4 Jönköping (togs även upp av Ekot)

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Kommunen byggde på golfbana – bokfördes som "cykelvägar" En hög tjänsteman på tekniska förvaltningen använde kommunens pengar till byggen på den golfklubb där den kommunale tjänstemannen själv var banchef. Tidigare hade politikerna hade politikerna i kommunstyrelsen beslutat att inte ge klubben stöd till en ny driving range. Men tjänstemannen struntade i detta och hans chef, tekniske chefen i Värnamo attesterade fakturorna. Trots att båda två intygar att det var tänkt att golfklubben skulle få betala allt och bara fått använda sig av kommunens förmånliga ramavtal med leverantörer – så visar det sig att det inte stämmer. Hälften av kostnaden har istället bokförts som kostnader för reparation av gång-och cykelvägar i Hånger, ett samhälle långt från den fina golfbanan. Detta ”fel” upptäcktes först vid vårt avslöjande och pengarna krävdes av golfklubben först efter att vi publicerat. Affären med myglet på golfklubben var bara toppen av ett isberg. Tipsen kring tekniska förvaltningen i Värnamo har strömmat in. Detta var att lyfta på ett lock där det visade sig finnas flera felaktiga affärer på tekniska kontoret i Värnamo och en osund kultur. Vi har efter denna granskning publicerat flera inslag om affärer på tekniska förvaltningen i Värnamo, rivningen av ett reningsverk som gått till tjänstemannens jaktkompis företag utan upphandling och blev dubbelt så dyrt som det var tänkt från början, till exempel och hur en tjänsteman fick sparken efter att ha påtalat brister.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Affären, där kostnaderna för en ny driving range på golfklubben hade gömts undan på ett kommunalt konto för gång och cykelvägar, och hade inte uppdagats om inte vi hade granskat det. Frågan är om det någonsin hade upptäckts. När jag började granska affären hade det gått över 1 år sen jobbet gjordes. Ett jobb som tjänstemännen låtit göra trots att politikerna i kommunstyrelsen sagt nej till stöd. Istället avslöjade vi att fakturor för en kvarts miljon kronor gömts undan och tagits från ett konto avsett för gång- och cykelvägar i Hånger, allt utan politikernas vetskap. Först när vi publicerade krävdes golfklubben på pengarna. Därför tycker jag att det uppfyller kriterierna av ett avslöjande som varit viktigt och som fått konsekvenser. Det har också väckt starka reaktioner och skapat stort engagemang bland Värnamoborna som via kontakter med kommunen, politiker, eller insändare i tidningen visat att de inte accepterar att kommunens pengar hanteras på det här sättet. Avslöjandet fick stor spridning regionalt och när jag som reporter besöker andra kommuner i närområdet så refererar de ofta till avslöjandet om Golfbanan i Värnamo. Jag vill tro att det har en avskräckande effekt bland kommunala tjänstemän. Därför är det ett viktigt avslöjande. Efter publiceringarna påbörjades ett arbete med att skärpa upp kulturen på tekniska kontoret i Värnamo. Kommunen granskar flera affärer vid tekniska kontoret. Ingen har avgått, märkligt nog, men man har flyttat på den tjänsteman som höll i affären vid golfbanan, och som är nära pension. Kommunen har tagit flera kontakter med polisen, men händelserna har inte polisanmälts. Flera olika utredningar har tillsatts, bland annat med hjälp av externa konsulter.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Jag hade fått en rad tips om tekniska kontoret och satt med kommunens ekonomisystem och granskade fakturor. Jag bläddrade igenom fakturor kopplade till en specifik tjänsteman, och kunde se att han hade beställt flera jobb på golfbanan under ett halvårs tid. När jag googlade honom, såg jag att han var banchef på golfbanan. Det fick mig intresserad. Jag noterade projektnumren på jobben på golfbanan och fick reda på att det ena, 1140 hette ”gång och cykelvägar i Hånger”. Samtidigt som jag såg på fakturorna att jobb som gjorts handlade om ”driving range” och att ”tippa material till golfbanan Näsbyholm”. Det fick mig att ana oråd

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Jag har granskat fakturor (på detaljnivå) kring jobben som Värnamo kommun gjort åt Värnamo golfklubb samt alla politiska beslut som finns kring bidrag till klubben. Tekniske chefen Jesper Durietz uppgav vid vår första intervju att han inte kände till att kommunen gjort något jobb alls där, samtidigt hade jag sett att han attesterat fakturorna. När fakturorna landade på mitt bord, såg jag att halva summan 260 000 ex moms låg på ett allmänt projekt, och ca 260 000 bokförts på ett projekt för ”reparationer av gång-och cykelvägar i Hånger”. Den sistnämnda delen hade inte fakturerats golfklubben, utan den hade kommunen betalat fick jag besked om. Jag har kartlagt den tjänsteman som hållit i projektet, Bo Arvidsson, han var alltså även banchef på golfklubben och satt i styrelsen där. Vid mina intervjuer med Jesper DuReitz, teknisk chef, och Bo Arvidsson, tjänsteman som hållit i projektet med golfbanan och fått granska deras svar ner till detaljnivå. Till exempel Bo:s svar på varför han använde kontot ”gång- och cykelvägar i Hånger” när det handlade om något helt annat - bygget på golfbanan, två mil bort. Han sa till mig att golfklubben behövde dela upp kostnaderna i två projekt, men det stämmer inte. Andra styrelsemedlemmar på golfklubben, inklusive den som var projektledare för bygget har aldrig känt till fakturan skulle delas upp, tvärt om så slutredovisades projektet i anslutning till att den första fakturan betalades. Men detta hävdar tjänstemannen på tekniska kontoret alltså var ett behov från golfklubben. Därför lånade han projektkontot med cykelvägarna, trots att det strider mot kommunens reglemente eftersom namnet inte har något med innehållet att göra. När jag undersökt hur lång tid det skulle ta för en anställd vid tekniska kontoret att skapa ett nytt konto med ett lämpligare namn (Golfbanan Näsbyholm tex), så har jag fått svaret av den administrative chefen att det skulle ta henne några sekunder. Men detta gjorde alltså inte tjänstemannen, och sedan glömde han också bort att fakturera sin egen golfklubb kostnaderna. Jag har granskat klubbens ekonomi och sett att den är skral, varit i kontakt med flera personer runt golfklubben som beskrivit händelseförloppet. Jag har också tagit reda på hur det går till när Värnamo kommun hjälper föreningar. Bo Arvidsson och Jesper DuRietz hävdade i intervju att det var så här det brukar gå till så här när Värnamo kommun hjälper idrottsföreningar och att denna form av stöd inte bara görs till chefernas egna föreningar. Kommunen brukar låna ut sina ramavtal, tar fakturorna och vidarefakturerar sedan jobben till föreningarna, hette det. Men detta stämmer inte. Det finns bara ett fåtal exempel på detta, och då handlar det om betydligt lägre kostnader. Kommunens hantering av projektet på golfbanan sticker ut på alla sätt och är ett undantag. Inför publiceringen har vi gjort noggranna övervägningar, och line-by-line. De ansvariga tjänstemännen var i ledande funktion båda två med ekonomiskt ansvar. Det gjorde att vi beslutade att namnpublicera. Det har gjorts noggranna avvägningar kring publicering, ordval, rubriker etc.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Kommunala handlingar, fakturor, muntliga källor, kommunens reglemente för attest, politiska beslut m.m. Källor inom näringslivet och företag som sysslar med entreprenadverksamhet. Källor på tekniska förvaltningar inom andra kommuner.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Det har varit en utmaning reda ut underlagen till fakturorna och ta reda på vad för typ av arbete som utförts och fakturerats. Det har också varit tidsödande och komplicerat att förstå det ekonomiska systemet, attester, projektnamn. Kommunen har bytt ekonomisystem under det aktuella året jag har granskat. Det har varit lätt att boka ansvarsintervjuer med chefer och politiker. Däremot har det varit ett tryck på anställda och personer kopplade till tekniska kontoret och det beskrivs som en tystnadskultur. En person fick mitt under min granskning sparken från tekniska kontoret på vad som framkommit vaga grunder. Han var känd för att vara kritisk och säga ifrån mot fel och oegentligheter internt. Detta, att han fick sparken, hade en hämmande effekt på andra att prata om problemen.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

1 Golfklubbsbygget och cykelvägen (del 1 ) 2 Tekniske direktören attesterade (del 2) 3 Kommunalrådet reagerar (del 5) Det finns även en sammanfattning av granskningen.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

3-4 veckor inklusive publiceringsdagar.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Flera har hört av sig, kollegor från andra medier, värnamobor, folk med anknytning till Värnamo, politiker, även personer från golfsammanhang. Jag har aldrig fått så många reaktioner, tips, insändare i tidningen och tackmejl efter en granskning som det här. Flera från Värnamo, uttrycker att de har känt sig bekräftade i sin bild av Värnamos tekniska förvaltning som tyvärr inte varit bra. Det som beskrivits är att det är skillnad på folk och folk i Värnamo och att det lönar sig att ha bra kontakter i kommunen. Om det stämmer eller inte vet jag inte, jag har en hög med tips att kolla upp. Fortfarande, månader efter avslöjandet får jag nya tips eller samtal om tekniska kontoret i Värnamo var och varannan vecka.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej, inte vad jag känner till