Guldspaden Vinnare 2020

Gangsterparadiset

”För att med kritisk analys av lagstiftning, myndighetsarbete och kriminella metoder ökat förståelsen av vad som gjort redan utsatta områden till gangsterparadis.”

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2020 i kategorin Bok Kategori Bok Deltagare Lasse Wierup Förutom ovanstående deltog följande personer Johan Stridh, redaktör Ebba Östberg, förläggare Publiceringsdatum 200921 Var publicerades jobbet? Bokförlaget Forum

JURYNS MOTIVERING

”För att med kritisk analys av lagstiftning, myndighetsarbete och kriminella metoder ökat förståelsen av vad som gjort redan utsatta områden till gangsterparadis.”

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

183 personer inom den grova organiserade brottsligheten har kartlagts och samhällets insatser mot dessa har granskats i detalj. Resultatet visar att såväl det brottspreventiva arbetet som de rehabiliterande åtgärderna ofta lider av stora brister. Det faktum att det dessutom saknas metoder för att utvärdera effekterna har lett till att kostsamma insatser fått pågå länge utan någon egentlig samhällsnytta. Under tiden har de kriminella nätverken vuxit i antal och styrka och Sverige har blivit allt hårdare drabbat av skjutningar, sprängdåd och annat gängrelaterat våld. Med stöd av socioekonomisk data och grafisk analys leder boken i bevis att risken för gängbildningar automatiskt är markant förhöjd i de s k utsatta bostadsområdena, något som förbisetts i planeringen av de återkommande stödåtgärder som gjorts. Genom kvantitativa jämförelser visar boken också att numerären i många fall är avgörande för om polisen ska lyckas "bekämpa" ett kriminellt nätverk eller inte. Slutligen ger boken avslöjande inblickar i hur flera kriminella nätverk har vuxit fram, däribland Märstanätverket, "Dödspatrullen" och Satudarah MC.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Boken baseras på ett självständigt och engagerat journalistiskt arbete som lyft upp nya fakta och avtäckt okända samband inom ett problemområde som allmänheten återkommande raknat högt i olika opinionsundersökningar.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Som en naturlig fortsättning på min långvariga granskning av den organiserade brottsligheten i Sverige.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Inhämtande av allmänna handlingar. Regelmässig begäran om sekretessprövning i de fall där handlingarna ursprungligen varit hemligstämplade. Systematiserad sammanställning av de kartlagda personerna i en särskild kontaktdatabas. Personintervjuer. Socioekonomisk analys med hjälp av Nicklas Guldåker, Lund universitet.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Cirka 800 allmänna handlingar från rättsväsendet såsom förundersökningar, domar, personutredningar, yttranden, internutredningar etc. Politiska protokoll, statliga utredningar, riksdagsdebatter etc sedan 1970-talet och framåt. Intervjuer med ett 50-tal personer, däribland representanter för både rättsväsendet och de kriminella nätverken.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Uppseendeväckande långa handläggningstider i en del av de fall där jag begärt sekretessprövning hos polismyndigheten. Några av de granskade personerna reagerade aggressivt och hotfullt då jag kontaktade dem.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Cirka 18 månader

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Som författare har jag medverkat i ett stort antal intervjuer i TV, radio och tidningar. Jag har även blivit inbjuden för att hålla föredrag i bl a Riksdagen och delta i diskussioner med politiska företrädare. Boken har citerats i olika nyhetsartiklar och omnämnts i ett flertal ledartexter.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.