Guldspaden Nominerad 2023

Arbetsförmedlingen – vänskapskorruptionen och lyxresorna

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2023 i kategorin Mindre dagstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 187 MB) Kategori Mindre dagstidning Nominerade Viktor Sunnemark Jonas Andersson Förutom ovanstående deltog följande personer Per Mojanis, grävchef, Annika Salling, Sara Fallberg Omar och Kristoffer Holmberg, digitala redaktörer, och Tommy Pedersen, fotograf. Publiceringsdatum 31 maj 2023 och 9 september 2023 Var publicerades jobbet? Nya Wermlands-Tidningen

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Granskningen har avslöjat vänskapskorruption i rekryteringsarbetet på Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning, som är placerad i värmländska Kristinehamn. Vi har avslöjat flera exempel på att rekryterande chef haft en privat relation till den som blivit anställd. Vi har även kunnat visa att på papperet mer meriterade kandidater valts bort. En person som anställdes av sin egen kusin fick dessutom högst lön av samtliga anställda i den yrkeskategorin. Granskningen har även avslöjat ekonomiavdelningens vidlyftiga konferensresor till olika spahotell. Med sex månaders mellanrum förlades två kostsamma konferenser till Steam hotel i Västerås, där den absoluta merparten av deltagarna var med båda gångerna. På det exklusiva spahotellet bjöd Arbetsförmedlingen sina medarbetare på fruktfat för 14 000 kronor och abonnerade en hel poolvåning för 35 000 kronor. Totalt rapporterade vi om sex konferenser för 1,8 miljoner kronor. De två på Steam hotel kostade ensamma 1,5 miljoner.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vår granskning är ett resultat av en omfattande egen undersökning som bygger på inhämtning av stora mängder material och samtal med många källor. Vi har hanterat en stor mängd data och byggt en databas som varit en grundpelare i stora delar av granskningen. Vi har som lokal media gjort en stor granskning av en viktig statlig myndighet som många värmlänningar och svenskar på olika sätt kommer i kontakt med och har en relation till. Granskningen har avslöjat allvarliga missförhållanden och blottlagt systematiska överträdelser av riktlinjerna för hur en statlig myndighet ska agera. Överträdelser som enligt tung expertis dessutom kan vara brottsliga. Utan läsarna och interaktionen med dem hade granskningen inte blivit lika bra eller omfattande. Vi har lagt stort fokus på den digitala presentationen för att maximera genomslaget och jobbat aktivt för att uppmana till nya tips. Något som fått tipsen att välla in, vilket lett till nya avslöjanden som förlängt granskningen. Vi har i ett flertal intervjuer ställt ansvariga till svars. Våra avslöjanden har lett till att Arbetsförmedlingen tillsatt en "gigantisk utredning" (myndighetens egen formulering).

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Idén till granskningen uppstod när vi fick ett tips från en person med god insyn i ekonomiavdelningen i Kristinehamn. Tipset innehöll flera spår, men vi bedömde det om vänskapskorruptionen i rekryteringarna som det mest allvarliga och intressanta. Efter att den delen av granskningen publicerats i månadsskiftet maj–juni fick vi flera nya tips, bland annat ett om konsultaffärerna och ett som rörde avdelningens vidlyftiga konferensresor. Vi valde att gå vidare med båda.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi jobbade med inhämtande av material i granskningen på både ett kvantitativt och kvalitativt sätt. Vi begärde ut ett stort material i flera omgångar efter tips inifrån verksamheten och tillämpade flera datajournalistiska arbetssätt för att behandla materialet och göra det begripligt för oss att gå vidare med. Vi genomförde dessutom ett flertal intervjuer med personer inifrån verksamheten, som senare kom att bli uppgiftslämnare. Vi skapade också ringlistor utifrån den data vi inhämtade för att hitta nya personer som ville uttala sig. Många samtal, men också många uppgiftslämnare. Vi skannade dessutom granskningens huvudpersoners olika sociala medier-konton. Fynden därifrån blev avgörande för granskningens första delar. Vad gällde de ansvarsutkrävande intervjuerna genomfördes de i flera steg, med olika mycket uppgifter för varje gång, för att få ut så mycket information som möjligt.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Vi har begärt ut en stor mängd dokument från Arbetsförmedlingen. Det handlar bland annat om personakter, jobbansökningar, upphandlingsunderlag och fakturor. Vi har pratat med ett stort antal personer på ekonomiavdelningen, andra delar av myndigheten och även personer som på annat sätt har insyn i det vi har granskat.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Ett problem har varit att den ansvariga enhetschefen Micaela Pierre konsekvent vägrat att uttala sig. Vi har fått flera intervjuer med ekonomidirektören Annela Yderberg, men den ansvariga har duckat frågorna. Vi har vid upprepade tillfällen sökt Micaela Pierre på mejl och telefon och även besökt kontoret. Våra källor och tipsare har tydligt uppgett att Micaela Pierre och krögaren är vänner, men inledningsvis kunde vi inte belägga det. Det löste vi genom att skanna ett stort antal sociala medier-konton och till slut hittade vi flera belägg för deras privata relation.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

De viktigaste texterna i den del av granskningen som rör vänskapskorruptionen anser vi är: Del 1, Högsta chefen gav toppjobb till outbildad krögare. Här avslöjar vi det kanske tydligaste exemplet på vänskapskorruptionen och berättar om flera uppseendeväckande detaljer. Del 2, Mellanchefen anställde sin kusin – och gav henne högst lön av alla. Här avslöjar vi att jävsproblematiken är mer utbredd och att en chef anställt sin egen släkting och gett henne högst lön, trots att hon saknade meriter. I den del som rör konferensresorna anser vi att båda texterna är lika viktiga.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Sammantaget ungefär sex veckor för två personer.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Avslöjandet har lett till att Arbetsförmedlingen tillsatt vad myndigheten själv beskriver som "en gigantisk utredning". Medan vi höll på med vår granskning verkställdes enhetschefen Micaela Pierres förflyttning till en annan chefsroll. Bytet av tjänst var planerat, men tidpunkten var inte känd när vår granskning inleddes. Under granskningen kom beskedet att förändringen skulle genomföras per omgående.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Granskningen har plockats upp av flera medier och fått nationell spridning, bland annat i TT och Omni.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.