Guldspaden Nominerad 2019

Advokatgranskningen

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2019 i kategorin Mindre dagstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 279 MB) Bidrag (.zip, 1 MB) Hämta alla filer Kategori Mindre dagstidning Nominerade Johan Persson Daniel Johansson Förutom ovanstående deltog följande personer Lars-Göran Rydqvist, fotograf Anders Tapola, redigerare Publiceringsdatum 2019-05-09

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Flera advokater lämnade falska uppgifter till domstolen Fem advokater har dubbeldebiterat statskassan genom att lämna falska uppgifter i sina kostnadsräkningar till Växjö tingsrätt. Smålandspostens avslöjande visar dessutom att en av advokaterna begärde betalt för tre hela rättegångsdagar då han inte ens varit på plats. Smålandspostens gräv har avslöjat hur advokater dubbeldebiterat på ett sätt som är omöjligt för domstolarna att upptäcka. Advokaterna begärde betalt för hela dagar, i så kallad omställningstid, för rättegångsdagar som ställts in eller slutat tidigare än planerat. Men samtidigt har de tvärtemot regelverket debiterat för samma arbetstid i helt andra brottmål. Granskningen visar även hur de tre advokaterna, där artiklarna publicerades innan domen föll i den så kallade tandvårdshärvan i Växjö, snabbt skickade in nya kostnadsräkningar och sänkte sina arvodeskrav sedan de avslöjats. En advokat påpekade särskilt i sin ursprungliga räkning till domstolen felaktigt att ”jag har reducerat omställningstiden i de fall jag lyckats utföra annat debiterbart arbeta de aktuella dagarna”.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi har gjort en detaljgranskning av advokaters fakturor till domstolar av ett slag som vad vi känner till aldrig tidigare genomförts, varken av journalister eller myndigheter. Det stora förtroendet för advokater gör att staten avstår från en sådan granskning och nöjer sig med en skälighetsbedömning. Det finns inget samlat redovisningssystem där advokaternas räkningar kan kontrolleras. Detta har inneburit en rejäl utmaning för vår granskning och krävt ett stort engagemang för genomförandet. Många advokater anger dessutom inte när olika arbetsuppgifter utförts i sina kostnadsräkningar. Vi har därför med utgångspunkt från den så kallade tandvårdshärvan i Växjö jämfört uppgifterna med advokaters arbete i en mängd andra mål i domstolar i södra Sverige. Vi har därigenom kunnat skildra och avslöja förhållanden som inte tidigare varit kända, nämligen att flera advokater vid upprepade tillfällen lämnat falska uppgifter och tagit betat för samma tid två gånger. Detta är ett viktigt avslöjande med tanke på det stora förtroende som advokater åtnjuter och att det handlar om skattepengar som advokater får ta del av på felaktiga grunder.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi beslutade oss för att kontrollera den sammanlagda kostnaden för de 18 försvarsadvokaternas arbete i den stora tandvårdshärvan i Växjö, där rättegången pågick i ett halvår sedan Försäkringskassan lurats på fem miljoner kronor. Då upptäcktes att en av advokaterna begärt ersättning för en rättegångsdag när vi visste att han suttit i en helt annan rättegång. Vi bestämde oss för att göra en noggrann granskning av övriga delar i hans kostnadsräkning och upptäckte en rad uppgifter som inte stämde. Bland annat visade det sig att advokaten inte ens varit på plats, klienten företräddes då av en medförsvarare, under tre hela dagar som han påstod och begärde betalt för. Under en inställd rättegångsdag i tandvårdshärvan som advokaten begärde fullt betalt för visade det sig att han satt i en rättegång i Göta hovrätt som också debiterades statskassan. Dessutom hade advokaten deltagit och fått betalt för sin medverkan i polisförhör i andra ärenden samtidigt som han fick betalt för hela rättegångsdagar som slutat tidigare i tandvårdshärvan. Efter alla dessa felaktigheter i advokatens räkning bestämde vi oss för att granska fler advokater. Systemet med dubbeldebitering visade sig inte vara unikt för den först granskade utan det var något som flera andra advokater också använde sig av. Av de 18 advokaterna i målet har vi hittills publicerat artiklar om fem som har lämnat falska uppgifter.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Genomgång av en lång rad dokument från domstolar som domar, förundersökningsprotokoll, protokoll från rättegångar och advokaters kostnadsräkningar för att jämföra och verifiera advokaters arbetstid. Närvaro vid förhandlingar. Kontroll med domstolspersonal och andra personer om vem som verkligen varit närvarande vid förhandlingar då detta inte framgått av offentliga dokument. Ansvarsintervjuer med advokater. Intervjuer med företrädare för olika delar av rättsväsendet och ansvariga politiker. Genomgång av offentliga utredningar, domstolsverkets årsredovisningar, lagar, föreskrifter och vägledande domar om advokaters rätt till ersättning. Bakgrundsintervjuer med experter.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Skriftliga källor som advokaters kostnadsräkningar, domar och förundersökningsprotokoll från tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt och kammarrätt. Muntliga källor som advokater och klienter samt en rad personer inom rättsväsendet och politiken.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Huvudproblemet är att det inte finns något samlat system för advokaters kostnadsredovisningar och att advokaterna redovisar sina arbetsinsatser väldigt olika, några utförligt, andra väldigt sparsamt, utan specifikationer om när eller var ett arbetsmoment ägt rum. Det har därför varit en stor uppgift att ta reda på i vilka mål i olika domstolar som advokater varit engagerade och därefter kontrollera när de har arbetat med dessa. Bland annat har vi varit tvungna att säkerställa att det inte varit frågan om substitution vilket innebär att en advokat ersätts av en kollega. I flera fall har det helt enkelt inte varit möjligt att verifiera advokaters arbetsinsatser varför vi har varit tvungna att släppa dem. Vi har gått vidare med advokater som varit möjliga att kontrollera och där vi har funnit upprepade fall av dubbeldebitering grundad på falska uppgifter. Ett problem är också att flera advokater inte har velat svara på våra frågor, intervjuer som annars hade kunnat fungera som en kontroll av våra uppgifter och bidragit med nya kunskaper.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Del 2, 3 och 4. Samtliga publiceringsdagar: 9-11/5, 13-18/5, 13-15/6, 17/6, 20/6, 2/7, 12/7, 3/9 Uppdatering 6/1-20: publiceringar även 30/10 och 9/11.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Vi nominerade arbetade i genomsnitt 75 procent under månaden fram till publicering och i princip heltid under publiceringsperioden. Cirka 500 timmar. Till det kommer timmar som övriga deltagande personer på redaktionen lagt.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Polisen har inlett förundersökning om bedrägeribrott mot samtliga fem advokater. Advokatsamfundets styrelse har lämnat de fem fallen vidare till disciplinnämnden för prövning. De tre advokater, där artiklarna publicerades innan domen, rättade sina fakturor och sänkte ersättningsanspråken. Justitieministern har fått fråga i riksdagen med direkt hänvisning till granskningen. Flera medier har gjort uppföljningar. Artiklarna har lett till mycket starka reaktioner från läsare i allmänhet och juristkretsar i synnerhet om hur systemet har kunnat utnyttjas. Uppdatering 6/1-20: Fyra av advokaterna, Thomas Magnusson, Zackarias Hallenkrantz, Sara Hagström och Karin Westerling, har fällts av Advokatsamfundets disciplinnämnd med varning och straffavgift som påföljd.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Projektet har anmälts till PO av två av de fem advokaterna som främst har haft synpunkter på namnpubliceringen. Ärendena är ännu inte avgjorda. Uppdatering 6/1-20: PO har avgjort ärendena och friat Smålandsposten i båda fallen.