Arbetsbeskrivning

Vårdexpressen

Linda Fridh och Per Lärka
2020-09-14

KATEGORI

Etermedia lokal

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Linda Fridh

Namn: Per Lärka

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Firas Razak, fotograf
Niklas Forshell, fotograf
Ylva Esping, redaktör
Tomas B Olsson, redaktör
Hans Peterson Hammer, redaktör
Marianne Lindecrantz, redigerare

PUBLICERINGSDATUM

2020-01-31

VAR PUBLICERADES JOBBET?

SVT Nyheter Skåne - webb samt broadcast

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

SVT Nyheter Skåne avslöjar en misstänkt uppgjord upphandling av ett digitalt vårdverktyg för primärvården i Skåne och Västra Götaland. Verktyget "Vårdexpressen" marknadsförs som ett AI-verktyg som ska revolutionera vården vid södra Sveriges vårdcentraler. Systemet säger sig både kunna generera underlag för att ställa diagnos samt ge förslag på behandling. Avtalen är värda ungefär en miljard kronor. Granskningen belyser spelet bakom kulisserna, hur tjänstemän och den utvalda entreprenören samarbetar för att få till den stora affären samt hur intern kritik tystas ner. Läkarkåren är kritisk till det nya systemet som till varje pris ska breddinföras. Samma dag som vi gör vår ansvarsutkrävande intervju med Region Skåne, beslutar regiondirektören att omedelbart avbryta samarbetet med bolaget och stoppa införandet av systemet. Västra Götalandsregionen sätter också stopp för projektet. Region Skåne tillsätter en extern utredning av upphandlingen. Utredningen kommer fram till att det finns misstänkta oegentligheter och Region Skåne rekommenderas att polisanmäla mutbrott, vilket regionen också gör. Åklagare vid Riksenheten mot korruption inleder en förundersökning.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Granskningen belyser den omfattande digitaliseringen av vården som just nu pågår i landets regioner. Åtskilliga miljarder läggs på nya IT-system som är mer eller mindre beprövade och ofta utan vetenskaplig grund. SVT Nyheter Skåne avslöjade både brister i upphandlingen samt lögner om verktyget och bolaget bakom det. Utan granskningen hade affären inte stoppats. Reportagen visar på en vårdslös hantering av skattemedel samt på en okunskap om hur den nya tekniken ska kunna förbättra vården för patienterna. Vi har strävsamt byggt förtroende med källor som med stor risk lämnat ut känslig information till oss. Vi har kartlagt regionens och bolagets interna kommunikation. Vi har gått på djupet med frågor och påståenden om systemets funktioner och evidens vilket krävt ett omfattande efterforskningsarbete.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi fick ett oansenligt tips om att det nya systemet "Vårdexpressen", som höll på att införas på den skånska vårdcentralerna, inte verkade fungera. Tipset visade sig vara en liten tråd i en stor väv.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

<

1) Vi tog ett litet tips på stort allvar.
2) Vi följde upp tipset och beställde fram hela upphandlingsmaterialet, avtal, fakturaunderlag och all annan viktig information om ämnet.
3) Vi granskade bolaget bakom systemet. Bolaget visade sig vara helt nystartat av en ung läkare och entreprenör. Vi gjorde en fördjupad personresearch av entreprenörens bakgrund, utbildning, ekonomi, arbetslivserfarenhet. Vi gjorde en sammanställning över de personer som figurerat i bolaget och det visade sig att ett flertal personer hade slutat på bolaget efter kort tid. Vi närmade oss dessa personer med stor försiktighet och vann deras tillit genom upprepade telefonsamtal och möten. Samtliga hade behandlats illa av entreprenören och var rädda för honom. Bara en av dem vågade till slut ställa upp på en filmad intervju men vi fick genom anonyma källor ta del av intern kommunikation och dokumentation.
4) En stor del av arbetet var att hitta och bygga förtroende med källor. Alla vi talade med var rädda, både vårdanställda, före detta medarbetare på bolaget och regionens tjänstemän. Vi hade flera hemliga möten med källor som ledde fram till att vi både kunde göra intervjuer samt få fram avgörande dokumentation. En viktig erfarenhet som vi gjorde var att när man träffar källor flera gånger kommer det alltid fram nya uppgifter och dokument av stor betydelse.
5) Vi beställde fram och gick igenom tusentals mejlloggar och begärde ut hundratals mejl.
6) Region Skåne motarbetade vårt arbete genom att sekretessbelägga avtal och mejl, vilket vi överklagade utan att få fram dem. Däremot fick vi ta del av mejl mellan regionen och bolaget samt även mejl som skickades till personer utanför regionen.
7) En avgörande faktor var att vi i ett väldigt tidigt skede, innan vi helt hade klart för oss omfattningen av avslöjandet, genomförde en längre filmad intervju med entreprenören bakom Vårdexpressen. Det visade sig senare vara den enda filmade intervju vi fick med honom. Under arbetets gång kunde vi hela tiden gå tillbaka till påståenden i den intervjun som vi ville kontrollera, motbevisa eller vederlägga.
8) Eftersom vi granskade ett skeende som pågått i över två år, skapade vi en tidslinje för att få överblick. Tidslinjen möjliggjorde att vi kunde lägga pussel utifrån mejl, dokument och uppgifter. Vi kunde genom källor komplettera med interna krypterade whatsappmeddelanden inifrån bolaget. På så vis kunde vi se hur bolagets vd och regionens tjänstemän interagerade.
9) Vi hittade en del filmat material genom sökningar på LinkedIn, Twitter, Youtube mm. Där fanns videoklipp som visade hur Vårdexpressen hade marknadsförts, ofta vilseledande. Vi kom i kontakt med en frilansfotograf som hade filmat entreprenören när han visade upp systemet för statsministern på en vårdcentral.
10) All information som vi fick fram systematiserade vi väldigt tidigt både digitalt och i ett tjugotal pärmar som låstes in i ett skåp.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Skriftliga, muntliga, anonyma och offentliga källor. Före detta anställda på bolaget.
Den viktigaste metoden i vår granskning var att träffa källor vid flera tillfällen. Det visade sig att vid varje nytt möte framkom ny information och nya dokument som var av stor betydelse.
Tjänstemän och myndighetspersoner från Läkemedelsverket, Koncernkontoret, Region Skåne, Lunds universitet, Västra Götalandsregionen, Etikprövningsmyndigheten.
Sociala medier inte minst LinkedIn som används frekvent bland personer inom vårdsverige och näringslivet.
Forskningsdatabaser.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

1) Region Skåne motarbetade vårt arbete genom att bland annat sekretessbelägga avtal och mejl, vilket vi överklagade dock utan att få rätt att se dem. En svårighet är tystnadskulturen som råder i Region Skåne vilket också tas upp i den externa utredaren Pwc:s slutrapport.
2) Entreprenören gjorde sig otillgänglig så snart som han insåg att vi arbetade med en kritisk granskning.
3) Granskningen försvårades av att införandet av systemet pågick medan vi granskade och det var svårt att överblicka hur vårt grävande påverkade händelseförloppet. Till exempel skulle det beslutas om ett breddinförande av systemet medan vår research pågick. Beslutet flyttades fram hela tiden. Vårt intryck var att regionen ville veta vad vi visste innan beslutet togs. När vi vid den ansvarsutkrävande intervjun redovisade allt vi visste, stoppade regionen allt.
4) Vi granskade även ett EU-bidrag på 20 miljoner kronor som bolaget hade sökt och fått. Vi upptäckte en rad felaktigheter i ansökan och fick då erfara den obefintliga öppenheten som råder i EU:s slutna processer.
5) Digitaliseringen av vården och dess olika IT-system är ett svårt och komplext område med begränsad insyn. Till exempel försökte vi ta reda på vad som är artificiell intelligens, AI, i Vårdexpressen. Men varken bolaget eller Region Skåne kunde ge några svar.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Granskningen av Vårdexpressen består av ett tjugotal webbartiklar, videoklipp och inslag för SVT Nyheter Skåne från den 31 januari 2020 fram tills nu. Vi sammanställde även granskningen i ett längre reportage för Uppdrag granskning "Vården och AI-verktyget" som sändes den 4 mars 2020 på SVT.

1) Regionen sätter tvärstopp för it-samarbete - misstänkt uppgjord affär (31 jan 2020)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/region-skane-avbryter-samarbete-med-it-entreprenor

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/regionsdirektoren-det-ar-djupt-olyckligt

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/har-lagger-svt-fram-bevisen-for-region-skane

Det här är den första publiceringen direkt efter vår ansvarsutkrävande intervju med regioncheferna. Den publiceras dagen efter vår intervju och är startpunkten för kommande artiklar och program under våren. Vi är medvetet återhållsamma med detaljer i denna första artikel.

2) "Vården och AI-verktyget" Uppdrag granskning (4 mars 2020)

https://www.svtplay.se/video/25854440/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-21-varden-och-ai-verktyget

Det här programmet sammanfattar granskningen och de publiceringar som gjorts.

3) Skånsk vd uppgavs felaktigt ha doktorsexamen (3 april 2020)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/skansk-vd-uppgavs-felaktigt-ha-doktorsexamen

Den här publiceringen fördjupar den tidigare granskningen och går närmare in på entreprenörens påstådda titlar, inte minst en doktorsexamen som omnämns i bolagets ansökan om EU-bidrag.

Efter vårens granskning har en rad uppföljande publiceringar gjorts exempelvis:

4) Konsultfirman: "Det finns misstanke om brott" (16 juni 2020)
5) "Efter SVT:s granskning - Region Skåne polisanmäler misstänkt korruption" (16 juni 2020)
6) "En regionanställd polisanmäls för misstänkt muta vid upphandling" (22 juni 2020)
7) "Efter SVT:s granskning - åklagare utreder misstänkt mutbrott" (21 aug 2020)
8) "Gigant i näringslivet hoppar av vårdbolag som stoppades av Region Skåne" (23 aug 2020)

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Vi startade granskningen i slutet av oktober 2019 på SVT Nyheter Skåne. Mellan december och februari 2019-2020 sammanställde vi granskningen för Uppdrag granskning.
Därefter fram tills nu har vi arbetat fortlöpande med uppföljningar av granskningen och publicerat ett tiotal artiklar, videoklipp och inslag för SVT Nyheter Skåne.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT FRÅN MYNDIGHETER OCH KOLLEGOR?

Granskningen har väckt starka reaktioner i Vårdsverige. En debatt har startat kring digitaliseringen av vården. Många vittnar om naivitet och okunskap hos beslutsfattare. Vi märker att det finns ett stort intresse för dessa frågor även bland våra läsare och tittare inte minst vad det gäller de stora kostnaderna för den här sortens IT-system och på vilket sätt de skulle effektivisera vården. Vi har fått ett stort antal nya tips på upphandlingar och andra system som kan ifrågasättas. Vi har fått många reaktioner från både vårdpersonal och IT-experter.
Vi blev inbjudna att berätta om vår granskning på ett "grävhäng" i Malmö med Föreningen Grävande Journalister.
SVT Nyheter Skånes granskning har citerats i ett flertal andra medier.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Artiklar och program har anmälts av entreprenören samt två av de namngivna tjänstemännen till MO och till Granskningsnämnden men ärendena har ännu inte avgjorts. Vi kan meddela juryn när beslut har fattats.